تور ارمنستان تیر ۹۸ پرواز آرمنیا ایرویز (۳ شب و ۴ روز ایروان)

هتلخدماتهر نفر Doubleهر نفر Singleتخت اضافهکودک با تخت

اتاق سوئیت
BB صبحانه

۳,۰۴۳,۵۲۰ تومان۳,۴۸۷,۰۴۰ تومان۲,۸۹۵,۶۸۰ تومان۲,۶۶۷,۲۰۰ تومان

اتاق استاندارد
BB صبحانه

۳,۲۸۵,۴۴۰ تومان۳,۷۲۸,۹۶۰ تومان۳,۲۱۸,۲۴۰ تومان۳,۰۸۳,۸۴۰ تومان

اتاق استاندارد
BB صبحانه

۳,۳۶۶,۰۸۰ تومان۳,۶۴۸,۳۲۰ تومان۳,۲۷۲,۰۰۰ تومان۳,۰۸۳,۸۴۰ تومان

اتاق استاندارد
BB صبحانه

۳,۴۸۷,۰۴۰ تومان۳,۹۳۰,۵۶۰ تومان۳,۴۸۷,۰۴۰ تومان۳,۰۸۳,۸۴۰ تومان

اتاق ساختمان قدیم
BB صبحانه

۳,۵۴۷,۵۲۰ تومان۳,۹۷۰,۸۸۰ تومان۳,۴۰۶,۴۰۰ تومان۳,۲۰۴,۸۰۰ تومان

اتاق استاندارد
BB صبحانه

۳,۶۰۸,۰۰۰ تومان۴,۲۵۳,۱۲۰ تومان۳,۵۸۱,۱۲۰ تومان۳,۰۸۳,۸۴۰ تومان

اتاق ساختمان جدید
BB صبحانه

۳,۶۲۸,۱۶۰ تومان۴,۱۳۲,۱۶۰ تومان۳,۴۶۰,۱۶۰ تومان۳,۲۰۴,۸۰۰ تومان

اتاق استاندارد
BB صبحانه

۳,۶۶۸,۴۸۰ تومان۴,۴۱۴,۴۰۰ تومان۳,۶۰۸,۰۰۰ تومان۳,۰۸۳,۸۴۰ تومان

اتاق اکونومی
BB صبحانه

۳,۷۰۸,۸۰۰ تومان۴,۴۱۴,۴۰۰ تومان۳,۶۲۱,۴۴۰ تومان۳,۰۸۳,۸۴۰ تومان

اتاق استاندارد
BB صبحانه

۳,۷۲۸,۹۶۰ تومان۴,۲۹۳,۴۴۰ تومان۳,۵۵۴,۲۴۰ تومان۳,۲۰۴,۸۰۰ تومان

اتاق استاندارد
BB صبحانه

۳,۷۲۸,۹۶۰ تومان۴,۲۹۳,۴۴۰ تومان۳,۵۵۴,۲۴۰ تومان۳,۲۰۴,۸۰۰ تومان

اتاق استاندارد
BB صبحانه

۳,۷۴۹,۱۲۰ تومان۴,۴۱۴,۴۰۰ تومان۳,۵۵۴,۲۴۰ تومان۲,۹۲۲,۵۶۰ تومان

اتاق استاندارد
BB صبحانه

۳,۷۸۹,۴۴۰ تومان۴,۵۷۵,۶۸۰ تومان۳,۶۳۴,۸۸۰ تومان۳,۰۰۳,۲۰۰ تومان

اتاق استاندارد
BB صبحانه

۳,۸۰۹,۶۰۰ تومان۴,۷۳۶,۹۶۰ تومان۳,۶۸۸,۶۴۰ تومان۳,۰۸۳,۸۴۰ تومان

اتاق استاندارد
BB صبحانه

۳,۸۷۰,۰۸۰ تومان۴,۷۳۶,۹۶۰ تومان۳,۷۱۵,۵۲۰ تومان۳,۰۸۳,۸۴۰ تومان

اتاق استاندارد
BB صبحانه

۳,۸۹۰,۲۴۰ تومان۴,۶۹۶,۶۴۰ تومان۳,۷۵۵,۸۴۰ تومان۳,۰۸۳,۸۴۰ تومان

اتاق استاندارد
BB صبحانه

۳,۸۹۰,۲۴۰ تومان۴,۸۱۷,۶۰۰ تومان

اتاق استاندارد
BB صبحانه

۳,۹۱۰,۴۰۰ تومان۴,۷۳۶,۹۶۰ تومان۳,۶۸۸,۶۴۰ تومان۳,۲۸۵,۴۴۰ تومان

اتاق استاندارد
BB صبحانه

۳,۹۱۰,۴۰۰ تومان۴,۷۳۶,۹۶۰ تومان۳,۷۵۵,۸۴۰ تومان۳,۲۸۵,۴۴۰ تومان

اتاق استاندارد
BB صبحانه

۳,۹۷۰,۸۸۰ تومان۴,۸۹۸,۲۴۰ تومان۳,۷۹۶,۱۶۰ تومان۳,۰۸۳,۸۴۰ تومان

اتاق استاندارد
BB صبحانه

۳,۹۷۰,۸۸۰ تومان۴,۸۱۷,۶۰۰ تومان۳,۷۹۶,۱۶۰ تومان۳,۵۲۷,۳۶۰ تومان

اتاق استاندارد
BB صبحانه

۴,۰۵۱,۵۲۰ تومان۵,۰۵۹,۵۲۰ تومان۳,۸۶۳,۳۶۰ تومان۳,۰۸۳,۸۴۰ تومان

اتاق استاندارد
BB صبحانه

۴,۰۵۱,۵۲۰ تومان۵,۰۵۹,۵۲۰ تومان۳,۸۶۳,۳۶۰ تومان۳,۵۲۷,۳۶۰ تومان

اتاق استاندارد
BB صبحانه

۴,۰۹۱,۸۴۰ تومان۴,۸۱۷,۶۰۰ تومان۳,۸۶۳,۳۶۰ تومان۳,۰۴۳,۵۲۰ تومان

اتاق استاندارد
BB صبحانه

۴,۱۳۲,۱۶۰ تومان۵,۲۶۱,۱۲۰ تومان۳,۸۹۰,۲۴۰ تومان۳,۰۸۳,۸۴۰ تومان

اتاق استاندارد
BB صبحانه

۴,۲۳۲,۹۶۰ تومان۵,۱۴۰,۱۶۰ تومان

اتاق استاندارد
BB صبحانه

۴,۲۹۳,۴۴۰ تومان۵,۷۴۴,۹۶۰ تومان۴,۰۲۴,۶۴۰ تومان۳,۵۲۷,۳۶۰ تومان

اتاق آنی کینگ
BB صبحانه

۴,۲۹۳,۴۴۰ تومان۵,۹۰۶,۲۴۰ تومان۴,۰۲۴,۶۴۰ تومان۳,۰۸۳,۸۴۰ تومان

اتاق استاندارد
BB صبحانه

۴,۳۳۳,۷۶۰ تومان۵,۲۶۱,۱۲۰ تومان۴,۰۲۴,۶۴۰ تومان۳,۴۴۶,۷۲۰ تومان

اتاق اکونومی
BB صبحانه

۴,۳۳۳,۷۶۰ تومان۵,۵۸۳,۶۸۰ تومان

اتاق استاندارد
BB صبحانه

۴,۴۷۴,۸۸۰ تومان۵,۸۲۵,۶۰۰ تومان۴,۰۷۸,۴۰۰ تومان۳,۰۴۳,۵۲۰ تومان

اتاق استاندارد
BB صبحانه

۴,۴۷۴,۸۸۰ تومان۵,۴۲۲,۴۰۰ تومان۴,۱۳۲,۱۶۰ تومان۳,۰۸۳,۸۴۰ تومان

اتاق استاندارد
BB صبحانه

۴,۵۱۵,۲۰۰ تومان۵,۸۲۵,۶۰۰ تومان۴,۰۵۱,۵۲۰ تومان۲,۹۲۲,۵۶۰ تومان

اتاق استاندارد
BB صبحانه

۴,۵۵۵,۵۲۰ تومان۵,۹۸۶,۸۸۰ تومان۴,۱۹۹,۳۶۰ تومان۳,۰۸۳,۸۴۰ تومان

اتاق استاندارد
BB صبحانه

۴,۵۹۵,۸۴۰ تومان۶,۱۴۸,۱۶۰ تومان

اتاق استاندارد
BB صبحانه

۴,۷۱۶,۸۰۰ تومان۶,۰۶۷,۵۲۰ تومان۴,۳۸۷,۵۲۰ تومان۳,۲۴۵,۱۲۰ تومان

اتاق استاندارد
BB صبحانه

۴,۷۱۶,۸۰۰ تومان۵,۹۰۶,۲۴۰ تومان۴,۳۰۶,۸۸۰ تومان۳,۵۲۷,۳۶۰ تومان

اتاق استاندارد
BB صبحانه

۴,۷۳۶,۹۶۰ تومان۶,۵۱۱,۰۴۰ تومان۴,۳۶۰,۶۴۰ تومان۳,۵۲۷,۳۶۰ تومان

اتاق استاندارد
BB صبحانه

۴,۷۵۷,۱۲۰ تومان۶,۸۳۳,۶۰۰ تومان

اتاق استاندارد
BB صبحانه

۴,۹۵۸,۷۲۰ تومان۶,۰۶۷,۵۲۰ تومان۴,۶۰۲,۵۶۰ تومان۳,۳۶۶,۰۸۰ تومان

اتاق دلوکس
BB صبحانه

۵,۰۷۹,۶۸۰ تومان۷,۴۷۸,۷۲۰ تومان۴,۴۹۵,۰۴۰ تومان۳,۰۰۳,۲۰۰ تومان

اتاق استاندارد
BB صبحانه

۵,۰۹۹,۸۴۰ تومان۶,۵۱۱,۰۴۰ تومان

اتاق استاندارد
BB صبحانه

۵,۱۴۰,۱۶۰ تومان۶,۹۱۴,۲۴۰ تومان۴,۷۷۷,۲۸۰ تومان۳,۵۲۷,۳۶۰ تومان

اتاق استاندارد
BB صبحانه

۵,۳۰۱,۴۴۰ تومان۷,۵۱۹,۰۴۰ تومان۴,۷۵۰,۴۰۰ تومان۳,۲۰۴,۸۰۰ تومان

اتاق دلوکس
BB صبحانه

۵,۵۲۳,۲۰۰ تومان۷,۶۸۰,۳۲۰ تومان۴,۸۳۱,۰۴۰ تومان۳,۰۸۳,۸۴۰ تومان

اتاق استاندارد
BB صبحانه

۵,۵۶۳,۵۲۰ تومان۷,۳۵۷,۷۶۰ تومان۵,۰۰۵,۷۶۰ تومان۳,۳۲۵,۷۶۰ تومان

اتاق استاندارد
BB صبحانه

۶,۰۶۷,۵۲۰ تومان۸,۷۶۸,۹۶۰ تومان۵,۳۶۸,۶۴۰ تومان۳,۳۶۶,۰۸۰ تومان

اتاق استاندارد
BB صبحانه

۷,۰۹۵,۶۸۰ تومان۱۰,۸۶۵,۶۰۰ تومان۶,۰۵۴,۰۸۰ تومان۱۲,۰۳۴,۸۸۰ تومان

اتاق استاندارد
BB صبحانه

۷,۶۴۰,۰۰۰ تومان۱۱,۵۵۱,۰۴۰ تومان

خواهشمند است توجه فرمایید!

 • بیمه افراد بالای 50 سال الزامی است و مبلغ آن جداگانه محاسبه و به نرخ تور ارمنستان تیر ۹۸ پرواز آرمنیا ایرویز افزوده می گردد.
 • کلیه پروازها و هتل های تور ارمنستان تیر ۹۸ پرواز آرمنیا ایرویز چارتر، غیرقابل استرداد و غیرقابل تغییر می باشند.
 • پرداخت 50% مبلغ تور ارمنستان تیر ۹۸ پرواز آرمنیا ایرویز به عنوان علی الحساب در هنگام رزرو الزامی است.
 • معیار محاسبه کلیه نرخ های تور ارمنستان تیر ۹۸ پرواز آرمنیا ایرویز، پایین ترین نرخ ارزی بوده است و در صورت افزایش، مابه التفاوت نرخ لحاظ می شود.
 • نرخ تور ارمنستان تیر ۹۸ پرواز آرمنیا ایرویز بر اساس پایین ترین نرخ ایرلاین می باشد،در صورت پر شدن این کلاس پروازی مبلغ تور افزیش می یابد.
 • در صورت مرفوضی ویزا و یا اعلام کنسلی از طرف مسافر شرایط ابطال قرارداد مطابق با مقررات سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و هزینه ها شامل خسارت بلیط + ویزا + هتل می باشد.
 • مسئولیت کنترل پاسپورت از لحاظ اعتبار و هر گونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر یا آژانس درخواست کننده می باشد و آژانس مسئولیتی در قبال کنترل پاسپورت نخواهد داشت.
 • در صورت دیپورت شدن مسافران در مقصد هیچگونه مسئولیتی به عهده آژانس نمی باشد و هیچگونه وجهی برگردانده نمی شود.

کشور ارمنستان در شمال غربی ایران قرار دارد و پایتخت آن شهر ایروان است. این کشور در زمانهای دور بخشی از خاک ایران بوده و سابقه تعامل فرهنگی و اقتصادی ارمنی ها با ایرانی ها به گذشته های دور بازمی گردد.

به همین دلیل چندین سال است که تور ارمنستان از شهرهای مختلف ایران به صورت زمینی و هوایی برگزار می گردد. جاذبه های گردشگری زیادی در ارمنستان و مخصوصا شهر ایروان وجود دارد و ایرانی ها به دلیل نزدیکی فرهنگی از تور ارمنستان لذت فراوان می برند.

پایین بودن قیمت مواد خوراکی و اجناس و همچنین شاد بودن مردم ارامنه از دلایل استقبال گسترده مردم از تور ارمنستان می باشد.

بهترین زمان استفاده از تور ارمنستان

آب و هوای ارمنستان تا حد زیادی مشابه استانهای شمال غربی ایران است و به طور کلی فصل پاییز و زمستان سردی دارد. به همین دلیل تور ارمنستان پاییز و تور ارمنستان زمستان به دلیل سردی هوا ارزان تر است.

بنابراین اگر چه تور ارمنستان بهار و تور ارمنستان تابستان از نظر آب و هوایی مناسب تر است ولی در هر زمانی از سال می توان به ارمنستان سفر کرد.

ویزای تور ارمنستان

ایرانی ها برای استفاده از تور ارمنستان نیازی به اخذ ویزا ندارند اما توجه به این نکات ضروری است:

 • اعتبار پاسپورت مسافر باید حداقل 7 ماه باشد
 • شما حداکثر 90 روز می توانید در ارمنستان بمانید
 • بلیت رفت و برگشت شما باید کانفرم شده باشد و برای مدت اقامت باید هتل رزرو شده در ارمنستان داشته باشید

پروازهای تور ارمنستان

در حال حاضر هواپیمایی ماهان تنها ایرلاینی است که به صورت منظم از تهران به ایروان پایتخت ارمنستان پرواز دارد و اکثر تورهای هوایی ارمنستان با این پروازها انجام می شوند. در مواقع خاص و در تعطیلات ممکن است پروازهای چارتری به مقصد ایروان با ایرلاین های دیگر برگزار شود.

هواپیمایی ماهان به عنوان ایرلاین برتر کشور با کیفیت بالای پروازهایی که دارد همواره مورد علاقه قشر زیادی از مسافران تور ارمنستان است.

پروازهای ایروان ماهان با هواپیماهای ایرباس انجام می شود که دارای دو کابین اکونومی و بیزینس می باشد، بنابراین اگر دنبال راحتی بیشتر هستید در هنگام رزرو تور ارمنستان به همکاران ما اطلاع دهید تا پرواز شما را در کابین بیزینس رزرو کنند.

فرودگاه اصلی ارمنستان زوراتنوتس یا Zvartnots با کد یاتای EVN در 12 کیلومتری شهر ایروان قرار دارد و مسافران تور ارمنستان از این فرودگاه استفاده می کنند. ارمنستانی ها سعی کرده اند این فرودگاه را به جدیدترین امکانات مجهز کنند. 

فرودگاه زوراتنوتس ایروان ارمنستان

هتل های تور ارمنستان

هتل های زیادی در ارمنستان و شهر ایروان وجود دارند که مناسب تور می باشند. بعضی از این هتل ها نظیر ماریوت و هیلتون جزو هتل های زنجیره ای هستند که استاندارد ثابتی را در تمام نقاط دنیا رعایت می کنند. اکثر مسافران تور ایروان دوست دارند هتل خود را در نزدیکی میدان جمهوری رزرو کنند. مزیت رزرو هتل در این منطقه این است که مسافر تور ارمنستان به جاذبه های گردشگری دسترسی آسان و بهتری دارند.

هتل های تور ارمنستان به صورت Bed & Breakfast هستند یعنی فقط صبحانه به صورت رایگان به مسافر ارائه می شود. از آنجایی که هزینه غذا و نوشیدنی در ارمنستان ارزان است شما به راحتی و با هزینه ای پایینتر از ایران می توانید از رستوران ها و کافه هایی که در سطح شهر هستند استفاده نمایید.

هتل مولتی گرند که در ایران با نام شانگریلا شناخته می شود، در منطقه ای خارج از شهر ایروان قرار دارد و اگر قصد اقامت در این هتل را دارید در نظر داشته باشید که برای رفتن به مرکز شهر باید از تاکسی استفاده کنید.

ما مجموعه ای از بهترین هتل ها را برای تور ارمنستان انتخاب کرده ایم که خدمات بهتری به مسافران ارائه می دهند، با این حال اگر هتل مورد نظر شما در مجموعه هتل های پیشنهادی تور ارمنستان نیست لطفا با ما تماس بگیرید.

بعضی از هتل های ارمنستان به صورت فری شارژ خدمات ارائه می دهند بدین معنی که اگر دوستی در ارمنستان داشتید که خواستید به هتل بیاورید بابت این کار از شما هزینه ای دریافت نمی کنند. لازم به ذکر است که در هتل هایی که فری شارژ نیستند هم می توانید دوستان خود را دعوت کنید ولی هتل ممکن است از شما هزینه دریافت کند.

هتل های ارمنستان

در تور ارمنستان چه غذایی بخوریم؟

با توجه به اینکه ارمنستان جزوی از ایران بود و اشتراکات فرهنگی و اجتماعی زیادی بین دو ملت وجود دارد، غذاهایی که در تور ارمنستان می توانید میل کنید خیلی با ذائقه شما بیگانه نخواهد بود.

بیشتر غذاهای ارمنی براساس گوشت بره است، که یا به صورت گریل‌شده، یا به شکل ششلیک با نان، یا به عنوان سوپ (محبوب‌ترین آن بزباش است که به شکل‌های مختلفی درست می‌شود) و یا به عنوان خورشت در ترکیب با انواع سبزیجات سرو می‌شود. معمولا هر وعده غذایی با پیش‌غذا شروع می‌شود که شامل فلفل و برگ مو به صورت دلمه است که با برنج، گوشت، ترشی، سبزیجات تازه و یا گوشت بصورت پر می‌شود.

از غذاهای معروفی که در تور ارمنستان می توانید استفاده کنید می توان Shampours (کباب سیخ‌شده با انواع مختلف گوشت و سبزیجات) و Ghapama (خورشت کدو تنبل با برنج، کشمش، سیب و دارچین) را نام برد. همچنین انواع غذاهای بین المللی و ایتالیایی نیز در رستوران های ارمنستان یافت می شود.

غذای تور ارمنستان

گشت های تور ارمنستان

مسافران محترم تور ارمنستان آفتاب تراول می توانند از گشت شهری رایگان ایروان استفاده نمایند. این گشت شامل بازدید از کلیساي گریگور لوساووریچ، میدان جمهوري، مجسمه مادر ارمنستان و موزه ي جنگ و هاختاناک پارک، کاسکاد، حیاط اپرا، محوطه و نماد یادبود کشتار ارامنه، پاساژ دالما یا ایروان مال و در آخر صرف ناهار در رستوران می باشد.

برای رزرو سایر گشت ها و تورهای یک روزه و نیم روزی ارمنستان در صورت تمایل باید پس از ورود به ارمنستان از طریق راهنمای تور اقدام شود. لطفا توجه داشته باشید که این گشت ها رایگان نیست و هزینه آن توسط راهنمای تور به شما اعلام خواهد شد.

گشت های آپشنال تور ارمنستان عبارتند از :

 • گشت شهر اجمیاتسین
 • گشت اجمیاتسین و خورویراپ
 • گشت معبد گارنی وکلیسای گغارت
 • گشت شهر دیلیجان
 • گشت قلعه امبرد و بیوراکان دریاچه کاری دامنه کوه اراگاتس پارک الفبا
 • گشت دیر تاتو طولانی ترین تلکابین دنیا روستای خندزرسک پل تابی
 • گشت شهر جرموک نوراوانک چشمه های اب معدنی و اب گرم ابشار جرموک
 • گشت دریاچه سوان و دره گلها
 • تور تفلیس از ایروان - 6 صبح حرکت و 8 شب برگشت
 • تور تفلیس از ایروان - با یک شب اقامت در هتل تفلیس

 تور ارمنستان میدان جمهوری ایروان

ارز مسافرتی تور ارمنستان

مسافران تور ارمنستان می توانند از سهمیه 500 یورو ارز مسافرتی با نرخ دولتی استفاده نمایند. با توجه به ارزان بودن هزینه ها در ارمنستان همین میزان ارز برای یک سفر چند روزه برای هر نفر مناسب می باشد. جهت دریافت ارز مسافرتی ابتدا با ما تماس بگیرید تا کارهای مربوط به رزرو تور ارمنستان را برای شما انجام دهیم. پس از آن به شما بلیت و ووچر هتل ارمنستان را تحویل خواهیم داد. با این مدارک باید به یکی از بانک های ملی، ملت یا سامان مراجعه کنید و حواله ارزی خود را دریافت کنید. با ارائه حواله در فرودگاه امام مبلغ 500 یورو به صورت نقدی به شما تحویل داده می شود.

سفر به ارمنستان بدون تور

با توجه به نزدیکی ارمنستان به ایران و همچنین وجود پروازهای منظم و سیستمی بعضی از هموطنان دوست دارند بدون تور به ارمنستان سفر کنند و کنترل کامل بر روی برنامه سفری خود داشته باشند. همانطور که ذکر شد هواپیمایی ماهان به صورت منظم به ایروان پرواز دارد، اگر قصد سفر به ارمنستان بدون تور را دارید جهت رزرو بلیت هواپیما با ما تماس بگیرید.

جهت اقامت در ایروان بدون تور می توانید هتل های ارمنستان را به صورت مجزا و خارج از تور از روی سایت ما رزرو کنید. همچنین می توانید جهت کاهش هزینه ها به جای هتل، خانه یا ویلا تهیه کنید. خانه های توریستی که در ارمنستان وجود دارند از نظر قیمت بسیار به صرفه هستند.

سفر از ارمنستان به گرجستان

ارمنستان و گرجستان همسایه هم هستند و با هم مرز مشترک دارند. اگر از تور ارمنستان استفاده می کنید و زمان کافی دارید بد نیست سری هم به گرجستان و شهر تفلیس بزنید تا از زیبایی های آن شهر نیز بهره مند گردید. بین ایروان و تفلیس در روزهای مختلف پرواز وجود دارد ولی معمولا مسافران تور ارمنستان ترجیح می دهند به صورت زمینی به گرجستان سفر کنند.

جاده بسیار زیبایی بین ایروان و تفلیس وجود دارد که از نزدیکی دریاچه سوان نیز رد می شود. طول مسیر تقریبا 275 کیلومتر است و می توانید 4،5 ساعته با تاکسی یا اتوبوس به تفلیس سفر کنید. در صورت تمایل لطفا با تور لیدر خود هماهنگ کنید.

دریاچه سوان تور ارمنستان

سفر زمینی به ارمنستان

جهت کاهش بیشتر هزینه های سفر به ارمنستان می توانید با اتوبوس یا خودروی شخصی به ارمنستان سفر کنید. از تهران تا ایروان به صورت زمینی تقریبا 1200 کیلومتر فاصله است. مسیر حرکت بدینصورت است که ابتدا باید به تبریز بروید و سپس با عبور از شهرهای جلفا و سیه رود به مرز نودرز خواهید رسید. این نکته را در نظر داشته باشید که در مرز نودرز حداقل یکی دو ساعت معطلی خواهید داشت. از مرز نودرز تا ایروان هم 400 کیلومتر فاصله است. زیبایی های طبیعی زیادی در طول مسیر وجود دارد و پیشنهاد ما این است که در فصل مناسب و در ساعات اولیه روز وارد ارمنستان شوید تا بتوانید از تمام این زیبایی ها لذت ببرید. 

از تهران و تبریز همه روزه اتوبوس های توریستی به مقصد ایروان برنامه دارند. جهت رزرو بلیت اتوبوس ارمنستان با ما تماس بگیرید.

چنانچه قصد سفر با خودروی شخصی را دارید در نظر داشته باشید که هم باید گواهینامه بین المللی داشته باشید و هم اینکه برای خودروی خود پلاک ترانزیت بگیرید. همچنین پیش از سفر از سلامت فنی خودروی خود مطمئن شوید.

جاده های تور ارمنستان

مزایای تور ارمنستان

 • ارمنستان همسایه ایران است و شما با 2 ساعت پرواز به ایروان می رسید و می توانید با یک پرواز کوتاه از تور ارمنستان استفاده کنید.
 • برای استفاده از تور ارمنستان نیازی به اخذ ویزا ندارید و با توجه به اینکه هر روز به ایروان پرواز وجود دارد برای رزرو تور ارمنستان تنها کاری که باید بکنید این است که با ما تماس بگیرید و چمدان های خود را ببندید.
 • ارمنستان کشور ارزانی است و قیمت بسیاری از اجناس و غذاها در ارمنستان از ایران هم ارزان تر است بنابراین سفر کم خرجی خواهید داشت.
 • جاذبه های گردشگری زیادی در ارمنستان وجود دارد که می توانید از آن استفاده کنید.

 

معایب تور ارمنستان

 • هتل های تور ارمنستان معمولا به صورت Bed & Breakfast ارائه می شود یعنی فقط خدمات هتل با صبحانه رایگان است و خبری از هتل ها و ریزورت های All Inclusive نیست. البته با توجه به ارزانی ارمنستان، این مقوله خیلی عیب بزرگی نیست.

با توجه به تمام این موارد تور ارمنستان گزینه مناسبی برای تفریح و فرار از روزمرگی و گرفتاری های روزانه به نظر می رسد، و هزینه زیادی هم برای شما در برنخواهد داشت. 

اماکن تاریخی که در تور ارمنستان تیر ۹۸ پرواز آرمنیا ایرویز می توانید بازدید کنید

جاذبه های طبیعی که در تور ارمنستان تیر ۹۸ پرواز آرمنیا ایرویز می توانید بازدید کنید

مراکز خرید که در تور ارمنستان تیر ۹۸ پرواز آرمنیا ایرویز می توانید بازدید کنید

مراکز تفریحی که در تور ارمنستان تیر ۹۸ پرواز آرمنیا ایرویز می توانید بازدید کنید