تور قبرس اروپایی (۴ شب و ۵ روز)

با سفر به قبرس اروپایی پاسپورت خود را برای دریافت ویزای شینگن و اقامت کانادا، قوی کنید.

تور لارناکا

هتلخدماتدو تختهیک تختهکودک با تختکودک بدون تخت

اتاق استاندارد با دید داخلی
بدون وعده غذایی

۴,۳۵۲,۰۰۰ تومان + ۲۰۲ یورو۴,۳۵۲,۰۰۰ تومان + ۲۹۲ یورو۴,۳۵۲,۰۰۰ تومان + ۱۳۶ یورو۴,۳۵۲,۰۰۰ تومان + ۱۳۶ یورو

اتاق استاندارد
BB صبحانه

۴,۳۵۲,۰۰۰ تومان + ۲۷۳ یورو۴,۳۵۲,۰۰۰ تومان + ۳۶۴ یورو۴,۳۵۲,۰۰۰ تومان + ۱۰۰ یورو۴,۳۵۲,۰۰۰ تومان + ۱۰۰ یورو

اتاق آپارتمان
بدون وعده غذایی

۴,۳۵۲,۰۰۰ تومان + ۲۸۷ یورو۴,۳۵۲,۰۰۰ تومان + ۴۱۷ یورو۴,۳۵۲,۰۰۰ تومان + ۱۲۴ یورو۴,۳۵۲,۰۰۰ تومان + ۱۰۰ یورو

اتاق استاندارد
BB صبحانه

۴,۳۵۲,۰۰۰ تومان + ۲۹۲ یورو۴,۳۵۲,۰۰۰ تومان + ۴۳۶ یورو۴,۳۵۲,۰۰۰ تومان + ۱۰۰ یورو۴,۳۵۲,۰۰۰ تومان + ۱۰۰ یورو

BB صبحانه

۴,۳۵۲,۰۰۰ تومان + ۳۰۲ یورو۴,۳۵۲,۰۰۰ تومان + ۴۶۵ یورو۴,۳۵۲,۰۰۰ تومان + ۱۰۰ یورو۴,۳۵۲,۰۰۰ تومان + ۱۰۰ یورو

اتاق studio
بدون وعده غذایی

۴,۳۵۲,۰۰۰ تومان + ۳۱۰ یورو۴,۳۵۲,۰۰۰ تومان + ۴۴۸ یورو۴,۳۵۲,۰۰۰ تومان + ۱۸۴ یورو۴,۳۵۲,۰۰۰ تومان + ۱۰۰ یورو

اتاق استاندارد
BB صبحانه

۴,۳۵۲,۰۰۰ تومان + ۳۳۵ یورو۴,۳۵۲,۰۰۰ تومان + ۴۸۴ یورو۴,۳۵۲,۰۰۰ تومان + ۱۸۲ یورو۴,۳۵۲,۰۰۰ تومان + ۱۸۲ یورو

اتاق استاندارد
BB صبحانه

۴,۳۵۲,۰۰۰ تومان + ۴۰۰ یورو۴,۳۵۲,۰۰۰ تومان + ۵۶۸ یورو۴,۳۵۲,۰۰۰ تومان + ۱۹۶ یورو۴,۳۵۲,۰۰۰ تومان + ۱۴۸ یورو

اتاق استاندارد با دید داخلی
BB صبحانه

۴,۳۵۲,۰۰۰ تومان + ۴۰۷ یورو۴,۳۵۲,۰۰۰ تومان + ۶۱۴ یورو۴,۳۵۲,۰۰۰ تومان + ۱۰۰ یورو۴,۳۵۲,۰۰۰ تومان + ۱۰۰ یورو

اتاق استاندارد با دید باغ
BB صبحانه

۴,۳۵۲,۰۰۰ تومان + ۴۱۷ یورو۴,۳۵۲,۰۰۰ تومان + ۵۹۴ یورو۴,۳۵۲,۰۰۰ تومان + ۱۰۰ یورو۴,۳۵۲,۰۰۰ تومان + ۱۰۰ یورو

اتاق استاندارد با دید کناری دریا
BB صبحانه

۴,۳۵۲,۰۰۰ تومان + ۴۵۰ یورو۴,۳۵۲,۰۰۰ تومان + ۶۹۰ یورو۴,۳۵۲,۰۰۰ تومان + ۱۰۰ یورو۴,۳۵۲,۰۰۰ تومان + ۱۰۰ یورو

اتاق استاندارد با دید کناری دریا
BB صبحانه

۴,۳۵۲,۰۰۰ تومان + ۵۱۳ یورو۴,۳۵۲,۰۰۰ تومان + ۸۴۴ یورو۴,۳۵۲,۰۰۰ تومان + ۱۰۰ یورو۴,۳۵۲,۰۰۰ تومان + ۱۰۰ یورو

تور لیماسول

هتلخدماتدو تختهیک تختهکودک با تختکودک بدون تخت

اتاق studio
آشپزی با خود مسافر

۴,۳۵۲,۰۰۰ تومان + ۲۳۲ یورو۴,۳۵۲,۰۰۰ تومان + ۳۵۴ یورو۴,۳۵۲,۰۰۰ تومان + ۱۱۸ یورو۴,۳۵۲,۰۰۰ تومان + ۱۰۰ یورو

BB صبحانه

۴,۳۵۲,۰۰۰ تومان + ۲۷۸ یورو۴,۳۵۲,۰۰۰ تومان + ۴۰۲ یورو۴,۳۵۲,۰۰۰ تومان + ۱۰۰ یورو۴,۳۵۲,۰۰۰ تومان + ۱۰۰ یورو

اتاق standard
BB صبحانه

۴,۳۵۲,۰۰۰ تومان + ۳۲۲ یورو۴,۳۵۲,۰۰۰ تومان + ۴۴۶ یورو۴,۳۵۲,۰۰۰ تومان + ۱۰۰ یورو۴,۳۵۲,۰۰۰ تومان + ۱۰۰ یورو

اتاق استاندارد
BB صبحانه

۴,۳۵۲,۰۰۰ تومان + ۳۹۳ یورو۴,۳۵۲,۰۰۰ تومان + ۶۲۳ یورو۴,۳۵۲,۰۰۰ تومان + ۱۰۰ یورو۴,۳۵۲,۰۰۰ تومان + ۱۰۰ یورو

BB صبحانه

۴,۳۵۲,۰۰۰ تومان + ۴۲۴ یورو۴,۳۵۲,۰۰۰ تومان + ۵۳۲ یورو۴,۳۵۲,۰۰۰ تومان + ۲۱۸ یورو۴,۳۵۲,۰۰۰ تومان + ۱۹۴ یورو

اتاق standard
BB صبحانه

۴,۳۵۲,۰۰۰ تومان + ۴۴۱ یورو۴,۳۵۲,۰۰۰ تومان + ۶۷۶ یورو۴,۳۵۲,۰۰۰ تومان + ۱۰۰ یورو۴,۳۵۲,۰۰۰ تومان + ۱۰۰ یورو

BB صبحانه

۴,۳۵۲,۰۰۰ تومان + ۴۹۱ یورو۴,۳۵۲,۰۰۰ تومان + ۶۴۰ یورو۴,۳۵۲,۰۰۰ تومان + ۳۱۶ یورو۴,۳۵۲,۰۰۰ تومان + ۲۱۸ یورو

BB صبحانه

۴,۳۵۲,۰۰۰ تومان + ۵۱۸ یورو۴,۳۵۲,۰۰۰ تومان + ۷۶۲ یورو۴,۳۵۲,۰۰۰ تومان + ۳۰۶ یورو۴,۳۵۲,۰۰۰ تومان + ۱۰۰ یورو

BB صبحانه

۴,۳۵۲,۰۰۰ تومان + ۵۱۸ یورو۴,۳۵۲,۰۰۰ تومان + ۸۷۸ یورو۴,۳۵۲,۰۰۰ تومان + ۱۰۰ یورو۴,۳۵۲,۰۰۰ تومان + ۱۰۰ یورو

BB صبحانه

۴,۳۵۲,۰۰۰ تومان + ۵۳۲ یورو۴,۳۵۲,۰۰۰ تومان + ۸۳۴ یورو۴,۳۵۲,۰۰۰ تومان + ۱۰۰ یورو۴,۳۵۲,۰۰۰ تومان + ۱۰۰ یورو

ALL صبحانه، ناهار، شام، میان وعده و نوشیدنی

۴,۳۵۲,۰۰۰ تومان + ۶۲۸ یورو۴,۳۵۲,۰۰۰ تومان + ۸۳۴ یورو۴,۳۵۲,۰۰۰ تومان + ۱۰۰ یورو۴,۳۵۲,۰۰۰ تومان + ۱۰۰ یورو

BB صبحانه

۴,۳۵۲,۰۰۰ تومان + ۶۸۱ یورو۴,۳۵۲,۰۰۰ تومان + ۱,۲۶۲ یورو۴,۳۵۲,۰۰۰ تومان + ۱۰۰ یورو۴,۳۵۲,۰۰۰ تومان + ۱۰۰ یورو

اتاق suite
BB صبحانه

۴,۳۵۲,۰۰۰ تومان + ۷۷۲ یورو۴,۳۵۲,۰۰۰ تومان + ۱,۳۲۹ یورو۴,۳۵۲,۰۰۰ تومان + ۱۰۰ یورو۴,۳۵۲,۰۰۰ تومان + ۱۰۰ یورو

BB صبحانه

۴,۳۵۲,۰۰۰ تومان + ۷۸۶ یورو۴,۳۵۲,۰۰۰ تومان + ۱,۶۶۶ یورو۴,۳۵۲,۰۰۰ تومان + ۱۰۰ یورو۴,۳۵۲,۰۰۰ تومان + ۱۰۰ یورو

تور آیاناپا

هتلخدماتدو تختهیک تختهکودک با تختکودک بدون تخت

اتاق Deluxe
BB صبحانه

۴,۳۵۲,۰۰۰ تومان + ۳۳۰ یورو۴,۳۵۲,۰۰۰ تومان + ۴۶۵ یورو۴,۳۵۲,۰۰۰ تومان + ۱۴۸ یورو۴,۳۵۲,۰۰۰ تومان + ۱۰۰ یورو

اتاق standard
بدون وعده غذایی

۴,۳۵۲,۰۰۰ تومان + ۳۶۴ یورو۴,۳۵۲,۰۰۰ تومان + ۵۰۸ یورو۴,۳۵۲,۰۰۰ تومان + ۲۴۴ یورو۴,۳۵۲,۰۰۰ تومان + ۱۴۸ یورو

اتاق استاندارد استدیو
آشپزی با خود مسافر

۴,۳۵۲,۰۰۰ تومان + ۴۲۴ یورو۴,۳۵۲,۰۰۰ تومان + ۶۴۰ یورو۴,۳۵۲,۰۰۰ تومان + ۲۰۸ یورو۴,۳۵۲,۰۰۰ تومان + ۱۶۰ یورو

اتاق سوپریور استادیو
آشپزی با خود مسافر

۴,۳۵۲,۰۰۰ تومان + ۴۳۶ یورو۴,۳۵۲,۰۰۰ تومان + ۶۶۴ یورو۴,۳۵۲,۰۰۰ تومان + ۱۹۶ یورو۴,۳۵۲,۰۰۰ تومان + ۱۶۰ یورو

اتاق standard
BB صبحانه

۴,۳۵۲,۰۰۰ تومان + ۴۴۸ یورو۴,۳۵۲,۰۰۰ تومان + ۶۷۶ یورو۴,۳۵۲,۰۰۰ تومان + ۳۱۶ یورو۴,۳۵۲,۰۰۰ تومان + ۱۶۰ یورو

اتاق standard
BB صبحانه

۴,۳۵۲,۰۰۰ تومان + ۴۸۴ یورو۴,۳۵۲,۰۰۰ تومان + ۷۰۰ یورو۴,۳۵۲,۰۰۰ تومان + ۴۰۰ یورو۴,۳۵۲,۰۰۰ تومان + ۱۶۰ یورو

اتاق سوپریور
HB صبحانه و ناهار

۴,۳۵۲,۰۰۰ تومان + ۵۳۲ یورو۴,۳۵۲,۰۰۰ تومان + ۷۳۶ یورو۴,۳۵۲,۰۰۰ تومان + ۲۰۸ یورو۴,۳۵۲,۰۰۰ تومان + ۱۶۰ یورو

اتاق standard
BB صبحانه

۴,۳۵۲,۰۰۰ تومان + ۵۳۲ یورو۴,۳۵۲,۰۰۰ تومان + ۷۱۲ یورو۴,۳۵۲,۰۰۰ تومان + ۱۹۶ یورو۴,۳۵۲,۰۰۰ تومان + ۱۶۰ یورو

اتاق standard
BB صبحانه

۴,۳۵۲,۰۰۰ تومان + ۵۳۲ یورو

اتاق standard
BB صبحانه

۴,۳۵۲,۰۰۰ تومان + ۵۶۲ یورو۴,۳۵۲,۰۰۰ تومان + ۸۵۶ یورو۴,۳۵۲,۰۰۰ تومان + ۱۹۶ یورو۴,۳۵۲,۰۰۰ تومان + ۱۶۰ یورو

اتاق standard
BB صبحانه

۴,۳۵۲,۰۰۰ تومان + ۵۶۸ یورو۴,۳۵۲,۰۰۰ تومان + ۷۷۲ یورو

اتاق استاندارد
BB صبحانه

۴,۳۵۲,۰۰۰ تومان + ۶۰۴ یورو۴,۳۵۲,۰۰۰ تومان + ۷۲۴ یورو۴,۳۵۲,۰۰۰ تومان + ۲۰۸ یورو۴,۳۵۲,۰۰۰ تومان + ۱۶۰ یورو

اتاق standard
ALL صبحانه، ناهار، شام، میان وعده و نوشیدنی

۴,۳۵۲,۰۰۰ تومان + ۶۵۲ یورو۴,۳۵۲,۰۰۰ تومان + ۹۱۰ یورو۴,۳۵۲,۰۰۰ تومان + ۳۰۴ یورو۴,۳۵۲,۰۰۰ تومان + ۱۶۰ یورو

اتاق standard
HB صبحانه و ناهار

۴,۳۵۲,۰۰۰ تومان + ۶۵۲ یورو۴,۳۵۲,۰۰۰ تومان + ۹۷۶ یورو۴,۳۵۲,۰۰۰ تومان + ۴۱۲ یورو۴,۳۵۲,۰۰۰ تومان + ۱۶۰ یورو

اتاق standard
BB صبحانه

۴,۳۵۲,۰۰۰ تومان + ۶۸۲ یورو۴,۳۵۲,۰۰۰ تومان + ۱,۰۰۰ یورو۴,۳۵۲,۰۰۰ تومان + ۵۵۶ یورو۴,۳۵۲,۰۰۰ تومان + ۳۵۲ یورو

اتاق Deluxe
BB صبحانه

۴,۳۵۲,۰۰۰ تومان + ۷۰۵ یورو۴,۳۵۲,۰۰۰ تومان + ۱,۳۱۰ یورو

اتاق standard
BB صبحانه

۴,۳۵۲,۰۰۰ تومان + ۷۳۶ یورو۴,۳۵۲,۰۰۰ تومان + ۹۴۰ یورو۴,۳۵۲,۰۰۰ تومان + ۴۸۴ یورو۴,۳۵۲,۰۰۰ تومان + ۱۶۰ یورو

اتاق standard
ALL صبحانه، ناهار، شام، میان وعده و نوشیدنی

۴,۳۵۲,۰۰۰ تومان + ۹۰۴ یورو۴,۳۵۲,۰۰۰ تومان + ۱,۱۸۰ یورو۴,۳۵۲,۰۰۰ تومان + ۳۱۰ یورو۴,۳۵۲,۰۰۰ تومان + ۲۰۸ یورو

BB صبحانه

۴,۳۵۲,۰۰۰ تومان + ۱,۲۲۸ یورو۴,۳۵۲,۰۰۰ تومان + ۱,۷۰۸ یورو۴,۳۵۲,۰۰۰ تومان + ۷۶۰ یورو۴,۳۵۲,۰۰۰ تومان + ۷۶۰ یورو

تور نیکوزیا

هتلخدماتدو تختهیک تختهکودک با تختکودک بدون تخت

BB صبحانه

۴,۳۵۲,۰۰۰ تومان + ۴۱۲ یورو۴,۳۵۲,۰۰۰ تومان + ۴۹۶ یورو

خواهشمند است توجه فرمایید!

 • بیمه افراد بالای ۵۰ سال الزامی است و مبلغ آن جداگانه محاسبه و به نرخ تور قبرس اروپایی افزوده می گردد.
 • کلیه پروازها و هتل های تور قبرس اروپایی غیرقابل استرداد و غیرقابل تغییر می باشند.
 • پرداخت ۵۰% مبلغ تور قبرس اروپایی به عنوان علی الحساب در هنگام رزرو الزامی است.
 • معیار محاسبه کلیه نرخ های تور قبرس اروپایی، پایین ترین نرخ ارزی بوده است و در صورت افزایش، مابه التفاوت نرخ لحاظ می شود.
 • نرخ تور قبرس اروپایی بر اساس پایین ترین نرخ ایرلاین می باشد،در صورت پر شدن این کلاس پروازی مبلغ تور افزیش می یابد.
 • در صورت مرفوضی ویزا و یا اعلام کنسلی از طرف مسافر شرایط ابطال قرارداد مطابق با مقررات سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و هزینه ها شامل خسارت بلیط + ویزا + هتل می باشد.
 • مسئولیت کنترل پاسپورت از لحاظ اعتبار و هر گونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر یا آژانس درخواست کننده می باشد و آژانس مسئولیتی در قبال کنترل پاسپورت نخواهد داشت.
 • در صورت دیپورت شدن مسافران در مقصد هیچگونه مسئولیتی به عهده آژانس نمی باشد و هیچگونه وجهی برگردانده نمی شود.

جهت رزرو سایر هتل های لارناکا و همچنین تور آیاناپا ، تور لیماسول و تور نیکوزیا با ما تماس بگیرید : 88559925

درباره قبرس:

قبرس جزیره ای در دل دریای مدیترانه است. کشور قبرس به دو بخش شمالی و جنوبی تقسیم می شود. قبرس شمالی یا قبرس ترک نشین تحت قوانین کشور ترکیه اداره می شود و در نتیجه ایرانیان برای سفر به قبرس ترک، نیاز به اخذ ویزا ندارند. قبرس اروپایی یا قبرس جنوبی، بیش از 70% وسعت جزیره را شامل می شود و کشوری است کاملا مستقل که عضو اتحادیه اروپا است.

در هنگام خرید تور قبرس حتما به این نکته توجه داشته باشید که اشتباهی تور قبرس شمالی را خریداری نکنید، زیرا وجود مهر ورود به قبرس شمالی باعث می شود در آینده نتوانید از قبرس جنوبی، یونان و بعضی از کشورهای دیگر اروپایی ویزای بگیرید.

چرا باید تور قبرس اروپایی را انتخاب کنیم؟

 • قبرس اروپایی جزیره ای در دریای مدیترانه است که بیش از 300 روز آفتابی در سال دارد. حتما تا الان در مورد آب و هوای مدیترانه ای، رژیم غذایی مدیترانه ای و غیره شنیده اید. سواحل Blue Flag قبرس اروپایی جزو بهترین های اروپاست.
 • قبرس اروپایی پنجمین کشور امن دنیاست. آمار جرم در این کشور بسیار پایین است. در قبرس اروپایی کسی کاری به کار شما ندارد. این را مقایسه کنید با ترکیه که هر روز یک جایش منفجر می شود. کسانی که به ترکیه سفر کرده اند حتما با تلاش ترکیه ای ها برای اضافه پول گرفتن، سرکیسه کردن مسافران و یا حتی توسل به زور، دزدی و کلاهبرداری و ... آشنا هستند. هیچ کدام از این موارد را در تور قبرس اروپایی نخواهید دید.
 • اگرچه زبان مادری مردم قبرس اروپایی زبان یونانی است ، اما به دلیل ماهیت توریستی این کشور تقریبا همه مردم به زبان انگلیسی مسلط هستند و شما با دانستن زبان انگلیسی به راحتی می توانید با آنها ارتباط برقرار کنید. مجددا این مورد را مقایسه کنید با ترکیه.
 • قبرس اروپایی کشوری است که عضو اتحادیه اروپاست. ویزای قبرس اروپایی بسیار معتبر است، مخصوصا برای کسانی که در آینده قصد گرفتن ویزای شینگن، انگلیس، آمریکا و یا کانادا را دارند، پیشنهاد می کنیم حتما از تور قبرس اروپایی استفاده کنند.
 • قبرس اروپایی نزدیک به ایران است و قیمت تور قبرس در مقایسه با سایر مقاصد اروپایی خیلی گران نیست.
 • در ایام نوروز و تابستان که پروازهای چارتری به لارناکا وجود دارد، سفارت همکاری بیشتری با ما می کند در نتیجه اخذ ویزای قبرس برای افرادی که از تور قبرس استفاده می کنند و مدارک ضعیف تری دارند ساده تر است.

معایب تور قبرس اروپایی

 • برای استفاده از تور قبرس باید برای شما ویزا گرفته شود. ویزای قبرس نیاز به مدارک اشتغال، گواهی بانکی و غیره دارد و گرفتن ویزای قبرس حداقل یک هفته زمان می برد. بنابراین اگر دنبال تور لحظه آخری هستید، تور قبرس را از گزینه ها حذف کنید.
 • قبرس اروپایی به هر کسی ویزا نمی دهد. به دلیل اینکه این کشور عضو اتحادیه اروپاست و در شرف پیوستن به پیمان شینگن قرار دارد. احتمال اخذ ویزا برای افراد مجردی که به تنهایی قصد سفر دارند و تا پیش از این به هیچ کشور دیگری سفر نکرده اند کم است.
 • تور قبرس اروپایی معمولا با خدمات Bed & Breakfast برگزار می گردد، یعنی تنها وعده غذایی رایگان هتل، صبحانه است. هتل ها و ریزورت های مجللی در قبرس اروپایی وجود دارند که خدمات All Inclusive ارائه می دهند. اما تعداد این هتل ها اندک است، و البته مهمانانی که شما در این هتل ها می بینید اکثرا از کشورهای اروپایی هستند.

شهرهای تور قبرس اروپایی

اکثر شهرهای قبرس اروپایی در کنار ساحل واقع شده اند. فرودگاه اصلی قبرس در شهر ساحلی لارناکا قرار دارد، به همین دلیل اکثر مسافران تور قبرس شهر لارناکا را برای اقامت انتخاب می کنند. لارناکا دارای یک منطقه شهری و یک منطقه توریستی بیرون شهر است که اکثر هتل های معروف نظیر Golden Bay و Palm Beach در این منطقه قرار دارند. البته منطقه شهری لارناکا نیز دارای ساحل عمومی است و با توجه به رستوران ها و کافه های زیادی که در آن وجود دارد جذابیت های خاص خود را دارد.

شهر ساحلی آیاناپا در 50 کیلومتری شرق فرودگاه لارناکا قرار دارد. معروف ترین ساحل های قبرس در آیاناپا قرار دارند. همچنین این شهر به شب زنده داری ها و کلاب ها و فضای خاصش مشهور است. قیمت تور آیاناپا از لارناکا گران تر است. چنانچه قصد سفر به قبرس در ایام زمستان را دارید، در نظر داشته باشید که آیاناپا در زمستان بسیار خلوت است و بسیاری از کلاب ها در زمستان تعطیل می شوند.

شهر نیکوزیا پایتخت قبرس اروپایی است و تقریبا در 30 کیلومتری شمال فرودگاه لارناکا قرار دارد. نیکوزیا بیشتر یک شهر اداری است و به دلیل اینکه ساحلی نیست، توریست ها کمتر به نیکوزیا می روند. وجود سفارت آمریکا در شهر نیکوزیا باعث شده بیشتر ایرانیانی که قصد انجام مصاحبه در سفارت آمریکا را دارند نیکوزیا را برای اقامت تور قبرس انتخاب نمایند. خیابان Ledra در شهر نیکوزیا یکی از معروفترین جاذبه های گردشگری این شهر است. این خیابان در محله قدیمی نیکوزیا واقع شده و پر از کافه ها و رستوران ها و فروشگاه هاست و ماشین ها در این خیابان اجازه تردد ندارند.

تور قبرس نیکوزیا

شهر ساحلی لیماسول بزرگترین و پرجمعیت ترین شهر قبرس اروپایی است که در 60 کیلومتری غرب فرودگاه لارناکا واقع شده. مسافرانی که لیماسول را جهت اقامت تور قبرس انتخاب می نمایند به صورت زمینی به این شهر منتقل می شوند. در شهر لیماسول به تازگی مارینای جدیدی احداث شده است. در لیماسول هتل ها، رستوران ها و فروشگاه های بیشتر و شیک تری نسبت به لارناکا وجود دارد و اصولا سطح آن نسبت به لارناکا بالاتر است.

شهر پافوس در منتهی علیه غرب جزیره قرار دارد و با فرودگاه لارناکا تقریبا 120 کیلومتر فاصله دارد. پافوس دارای فرودگاه مخصوص به خود می باشد که بیشتر ایرلاین های ارزان اروپایی به آن پرواز دارند. اگر چه پافوس شهر زیبایی است اما بیشتر افراد با سن بالا از کشورهای اروپایی برای تعطیلات و یا زندگی بازنشستگی به این شهر می روند.

پروازهای تور قبرس اروپایی

تور قبرس اروپایی در ایام نوروز و تابستان با پرواز مستقیم قشم ایر و در سایر فصول سال با پروازهای غیرمستقیم ایرفلوت، اکراینی، امارات و قطری برگزار میگردد. جهت اطلاع از روز و ساعت انجام پروازهای قبرس با ما تماس بگیرید: 88559925

تور قبرس اروپایی به صورت هوایی انجام می شود. فرودگاه اصلی قبرس اروپایی در شهر لارناکا قرار دارد. در ایام نوروز و در تابستان معمولا پرواز مستقیم چارتری بین تهران و لارناکا برقرار است و تورهای قبرسی با پروازهای چارتری و مستقیم برگزار می گردند .

چنانچه مسافر مایل باشد می توان تور قبرس را با پروازهای غیرمستقیم نیز اجرا نمود. ایرلاین های زیادی وجود دارند که از شهرهای مختلف ایران به لارناکا به صورت غیرمستقیم پرواز دارند نظیر هواپیمایی اوکراین، اتریشی، امارات، ایرفلوت روسیه و غیره، اما بهترین گزینه پروازی از نظر ساعت پرواز، میزان توقف و قیمت پرواز، استفاده از پروازهای قطرایرویز و ایرفلوت برای تور قبرس می باشد. توقف پروازهای قطرایرویز در شهر دوحه و توقف پروازهای ایرفلوت در شهر مسکو می باشد.

لطفا توجه داشته باشید امکان سفر به قبرس اروپایی از طریق خطوط پروازی کشور ترکیه وجود ندارد. هواپیمایی های کشور ترکیه فقط به قبرس ترک پرواز دارند.

لطفا برای رزرو تور قبرس و یا رزرو پرواز از شهرهای مختلف ایران به مقصد لارناکا با ما تماس بگیرید.

گشت های تور قبرس اروپایی

بسته به قراردادی که با آژانس منعقد می کنید ممکن است تور شما شامل گشت شهری لارناکا به صورت رایگان باشد. در این گشت معمولا چرخی در شهر لارناکا می زنید و در بعضی ایام شما را سوار کشتی تفریحی می کنند که در آن مناظر زیبایی را خواهید دید.

سایر گشت های تور قبرس به صورت پولی و آپشنال هستند. از جمله این گشت های تور قبرس می توان این موارد را نام برد:

 • بازدید از شهر آیاناپا
 • بازدید از شهر لیماسول
 • بازدید از شهر پافوس و همچنین بازدید از نماد الهه عشق یا آفرودیت که مهمترین جاذبه گردشگری قبرس می باشد
 • تور دانکی سافاری (خر سواری) .. خرهای قبرس در دنیا معروفند
 • و سایر گشت ها که از طریق راهنمای تور خود می توانید آن را تهیه فرمایید

تور قبرس لیماسول

تور قبرس به قصد خرید !

از آنجا که ما ایرانی ها دوست داریم هر جایی که سفر می کنیم خرید هم انجام دهیم به این نکته توجه داشته باشید که اصولا خرید در قبرس در مقایسه با ترکیه گران تر است. در قبرس شما به یورو خرید می کنید و هر خریدی که انجام می دهید شامل 19 درصد مالیات ارزش افزوده نیز می باشد. البته اگر در هنگام خرید در فروشگاه فرم مخصوص به بازگشت وجه مالیات را پر کنید می توانید در فرودگاه لارناکا مبلغی که به عنوان ارزش افزوده پرداخت کرده اید را پس بگیرید.

فروشگاه های محلی زیادی در شهرهای مختلف وجود دارند که می توانید جهت خرید سوغاتی از آن استفاده کنید. ولی اگر در تور قبرس قصد خرید البسه دارید پیشنهاد می کنیم به Cyprus Mall یا مرکز خرید بزرگ قبرس در شهر نیکوزیا سر بزنید. تقریبا همه برندهای مطرح در این مرکز خرید حضور دارند و در خیلی از ایام قسمتی از فروشگاه به ارائه محصولات با تخفیف اختصاص داده می شود که در آن می توانید چیزهای خوبی پیدا کنید. همچنین فروشگاه بزرگ IKEA چسبیده به Cyprus Mall است.

در شهر لیماسول نیز Limassol My Mall وجود دارد که دست کمی از مرکز خرید نیکوزیا ندارد. همچنین فروشگاه دبنهامز لیماسول که در لارناکا و لیماسول شعبه دارد محل مناسبی برای خرید در تور قبرس می باشد.

در تور قبرس چه غذایی بخوریم؟

غذاهای قبرس خوشمزه و سلامت هستند و از یونان و ترکیه الهام گرفته شده اند. غذاهای مدیترانه ای معمولا با ذائقه ایرانی ها همخوانی دارد ولی از آنجا که مسلمانان در قبرس در اقلیت می باشند در هنگام تهیه غذا از رستوران ها به حلال بودن آن توجه فرمایید.

با توجه به اینکه جزیره قبرس در دریای مدیترانه واقع شده است غذاهای دریایی در قبرس به وفور یافت می شود و مناسب مسافران تور قبرس است. سایر غذاهای محلی قبرس معمولا از گوشت کبابی و سبزیجات تشکیل شده، برنج به ندرت یافت می شود. البته رستوران های لبنانی و ایتالیایی زیادی در قبرس وجود دارد که مسافران تور قبرس می توانند به راحتی از آن استفاده نمایند.

غذاهای تور قبرس

معروفترین ساحل های تور قبرس

قبرس به داشتن سواحل Blue Flag با استاندارد جهانی معروف است. همه شهرهای توریستی نظیر لارناکا، لیماسول و آیاناپا ساحلی هستند ول نیکوزیا ساحل ندارد و از دریا فاصله دارد. معروفترین ساحل قبرس، ساحل نیسی در شهر آیاناپا است که هر سال مسافران اروپایی زیادی از آن بازدید می کنند. ساحل نیسی به صورت شن سفید است. پیشنهاد می کنیم حتی اگر هتل خود را در شهر لارناکا رزرو می کنید، یک روز هم که شده به ساحل معروف نیسی در آیاناپا سر بزنید.

تور قبرس آیاناپا

تور قبرس برای مصاحبه سفارت آمریکا

سفارت آمریکا در شهر نیکوزیا، پایتخت قبرس اروپایی قرار دارد. سفارت آمریکا در قبرس نسبت به سایر کشورها به ایرانی ها راحت تر ویزا می دهد. بسیاری از مشتریان ما که قبلا در دبی یا ارمنستان مصاحبه داشته اند و موفق به اخذ ویزای آمریکا نشده اند به راحتی توانستند از قبرس ویزای آمریکا بگیرند.

آفتاب تراول در تمام طول سال تور قبرس ویژه سفارت آمریکا را به صورت مستقیم برگزار می نماید. همچنین امکان پیکاپ ویزای آمریکا از قبرس را نیز فراهم آورده ایم، یعنی پس از صادر شدن ویزای آمریکا جهت دریافت ویزا نیاز به سفر دوباره به قبرس نخواهید داشت. لطفا جهت کسب اطلاعات بیشتر در زمینه تورهای قبرس ویژه سفارت آمریکا و خدمات مربوط به آن با ما تماس بگیرید.

 

اخذ اقامت قبرس اروپایی

از طریق خرید ملک و همچنین از طریق اثبات تمکن مالی در ایران شما می توانید اقامت قبرس اروپایی را اخذ نمایید. بسته به شرایط شما این اقامت می تواند به صورت موقت یا دائم باشد. بر اساس قانون Naturalization اتحادیه اروپا چنانچه شما 4 سال در قبرس اروپایی به صورت قانونی اقامت داشته باشید می توانید پاسپورت قبرس اروپایی را اخذ نمایید و پس از آن در کلیه کشورهای اروپا اقامت و کار کنید. جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد اخذ اقامت قبرس اروپایی لطفا با ما تماس بگیرید: 88559925

جاذبه های طبیعی که در تور قبرس اروپایی می توانید بازدید کنید