تور قبرس اروپایی (۴ شب و ۵ روز)

تور قبرس اروپایی ( قبرس جنوبی ) تابستان 1402

تور لارناکا

هتل
خدمات
دو تخته
یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت

اتاق استاندارد
BB صبحانه

هر نفر در اتاق دو تخته
۴۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان + ۵۷۰ یورو
هر نفر در اتاق یک تخته
۴۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان + ۶۶۵ یورو
کودک با تخت
۴۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان + ۴۰۰ یورو
کودک بدون تخت
۴۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان + ۳۰۰ یورو

اتاق استاندارد
BB صبحانه

هر نفر در اتاق دو تخته
۴۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان + ۵۸۰ یورو
هر نفر در اتاق یک تخته
۴۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان + ۶۷۰ یورو
کودک با تخت
۴۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان + ۴۰۵ یورو
کودک بدون تخت
۴۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان + ۳۰۵ یورو

اتاق استاندارد
BB صبحانه

هر نفر در اتاق دو تخته
۴۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان + ۶۱۰ یورو
هر نفر در اتاق یک تخته
۴۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان + ۷۱۰ یورو
کودک با تخت
۴۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان + ۴۳۰ یورو
کودک بدون تخت
۴۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان + ۳۲۰ یورو

اتاق استاندارد
BB صبحانه

هر نفر در اتاق دو تخته
۴۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان + ۶۲۰ یورو
هر نفر در اتاق یک تخته
۴۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان + ۸۳۰ یورو
کودک با تخت
۴۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان + ۳۵۰ یورو
کودک بدون تخت
۴۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان + ۲۲۵ یورو

اتاق استاندارد
BB صبحانه

هر نفر در اتاق دو تخته
۴۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان + ۶۶۵ یورو
هر نفر در اتاق یک تخته
۴۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان + ۸۱۵ یورو
کودک با تخت
۴۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان + ۴۵۰ یورو
کودک بدون تخت
۴۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان + ۳۵۰ یورو

اتاق استاندارد با دید کناری دریا
BB صبحانه

هر نفر در اتاق دو تخته
۴۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان + ۶۷۵ یورو
هر نفر در اتاق یک تخته
۴۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان + ۸۳۰ یورو
کودک با تخت
۴۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان + ۴۶۰ یورو
کودک بدون تخت
۴۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان + ۳۶۰ یورو

اتاق استاندارد با دید کناری دریا
BB صبحانه

هر نفر در اتاق دو تخته
۴۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان + ۷۱۰ یورو
هر نفر در اتاق یک تخته
۴۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان + ۸۹۰ یورو
کودک با تخت
۴۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان + ۴۹۰ یورو
کودک بدون تخت
۴۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان + ۳۹۰ یورو

تور نیکوزیا

هتل
خدمات
دو تخته
یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت

اتاق استاندارد
BB صبحانه

هر نفر در اتاق دو تخته
۴۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان + ۷۰۰ یورو
هر نفر در اتاق یک تخته
۴۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان + ۸۹۰ یورو
کودک با تخت
۴۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان + ۴۵۰ یورو
کودک بدون تخت
۴۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان + ۳۵۰ یورو

اتاق استاندارد
BB صبحانه

هر نفر در اتاق دو تخته
۴۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان + ۹۹۰ یورو
هر نفر در اتاق یک تخته
۴۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان + ۱,۳۹۰ یورو
کودک با تخت
۴۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان + ۵۹۰ یورو
کودک بدون تخت
۴۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان + ۳۹۰ یورو

تور لیماسول

هتل
خدمات
دو تخته
یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت

اتاق استاندارد
BB صبحانه

هر نفر در اتاق دو تخته
۴۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان + ۶۵۰ یورو
هر نفر در اتاق یک تخته
۴۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان + ۸۱۰ یورو
کودک با تخت
۴۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان + ۴۲۰ یورو
کودک بدون تخت
۴۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان + ۳۱۰ یورو

اتاق استاندارد
BB صبحانه

هر نفر در اتاق دو تخته
۴۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان + ۶۷۵ یورو
هر نفر در اتاق یک تخته
۴۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان + ۸۴۰ یورو
کودک با تخت
۴۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان + ۴۹۰ یورو
کودک بدون تخت
۴۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان + ۳۹۰ یورو

اتاق سوپریور
BB صبحانه

هر نفر در اتاق دو تخته
۴۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان + ۷۲۵ یورو
هر نفر در اتاق یک تخته
۴۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان + ۱,۲۰۰ یورو
کودک با تخت
۴۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان + ۴۹۰ یورو
کودک بدون تخت
۴۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان + ۲۵۵ یورو

اتاق استاندارد
BB صبحانه

هر نفر در اتاق دو تخته
۴۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان + ۸۱۰ یورو
هر نفر در اتاق یک تخته
۴۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان + ۱,۳۸۰ یورو
کودک با تخت
۴۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان + ۵۲۰ یورو
کودک بدون تخت
۴۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان + ۲۵۵ یورو

اتاق استاندارد
BB صبحانه

هر نفر در اتاق دو تخته
۴۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان + ۸۲۰ یورو
هر نفر در اتاق یک تخته
۴۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان + ۱,۰۷۰ یورو
کودک با تخت
۴۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان + ۵۳۰ یورو
کودک بدون تخت
۴۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان + ۳۸۰ یورو

اتاق دلوکس
BB صبحانه

هر نفر در اتاق دو تخته
۴۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان + ۸۳۰ یورو
هر نفر در اتاق یک تخته
۴۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان + ۱,۱۵۰ یورو
کودک با تخت
۴۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان + ۵۹۰ یورو
کودک بدون تخت
۴۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان + ۴۱۰ یورو

اتاق سوپریور
BB صبحانه

هر نفر در اتاق دو تخته
۴۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان + ۱,۱۹۰ یورو
هر نفر در اتاق یک تخته
۴۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان + ۱,۹۹۰ یورو

تور آیاناپا

هتل
خدمات
دو تخته
یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت

اتاق سوپریور
BB صبحانه

هر نفر در اتاق دو تخته
۴۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان + ۵۰۰ یورو
هر نفر در اتاق یک تخته
۴۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان + ۶۹۰ یورو
کودک با تخت
۴۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان + ۳۷۰ یورو
کودک بدون تخت
۴۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان + ۲۵۵ یورو

اتاق سوپریور
BB صبحانه

هر نفر در اتاق دو تخته
۴۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان + ۵۱۰ یورو
هر نفر در اتاق یک تخته
۴۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان + ۶۹۰ یورو
کودک با تخت
۴۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان + ۳۸۰ یورو
کودک بدون تخت
۴۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان + ۲۵۵ یورو

اتاق standard
BB صبحانه

هر نفر در اتاق دو تخته
۴۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان + ۵۲۰ یورو
هر نفر در اتاق یک تخته
۴۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان + ۷۳۰ یورو

اتاق standard
BB صبحانه

هر نفر در اتاق دو تخته
۴۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان + ۵۳۰ یورو
هر نفر در اتاق یک تخته
۴۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان + ۷۱۰ یورو
کودک با تخت
۴۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان + ۴۶۰ یورو
کودک بدون تخت
۴۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان + ۲۵۵ یورو

اتاق standard
BB صبحانه

هر نفر در اتاق دو تخته
۴۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان + ۵۳۰ یورو
هر نفر در اتاق یک تخته
۴۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان + ۸۱۰ یورو
کودک با تخت
۴۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان + ۴۲۰ یورو
کودک بدون تخت
۴۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان + ۲۵۵ یورو

اتاق سوپریور
BB صبحانه

هر نفر در اتاق دو تخته
۴۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان + ۵۳۰ یورو
هر نفر در اتاق یک تخته
۴۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان + ۸۰۰ یورو
کودک با تخت
۴۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان + ۴۳۰ یورو
کودک بدون تخت
۴۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان + ۲۵۵ یورو

اتاق standard
BB صبحانه

هر نفر در اتاق دو تخته
۴۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان + ۵۴۰ یورو
هر نفر در اتاق یک تخته
۴۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان + ۷۵۰ یورو
کودک با تخت
۴۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان + ۵۲۵ یورو
کودک بدون تخت
۴۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان + ۲۵۵ یورو

اتاق استاندارد
BB صبحانه

هر نفر در اتاق دو تخته
۴۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان + ۵۴۵ یورو
هر نفر در اتاق یک تخته
۴۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان + ۶۹۰ یورو
کودک با تخت
۴۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان + ۴۱۵ یورو
کودک بدون تخت
۴۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان + ۲۵۵ یورو

اتاق standard
HB صبحانه و ناهار

هر نفر در اتاق دو تخته
۴۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان + ۵۸۰ یورو
هر نفر در اتاق یک تخته
۴۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان + ۸۴۰ یورو
کودک با تخت
۴۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان + ۴۵۰ یورو
کودک بدون تخت
۴۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان + ۳۶۰ یورو

اتاق سوپریور با دید کناری دریا
BB صبحانه

هر نفر در اتاق دو تخته
۴۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان + ۷۹۰ یورو
هر نفر در اتاق یک تخته
۴۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان + ۹۹۰ یورو
کودک با تخت
۴۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان + ۴۵۰ یورو
کودک بدون تخت
۴۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان + ۳۹۰ یورو

تور قبرس در شرایط کرونا

با اعلام دولت قبرس، صدور ویزای قبرس اروپایی از سر گرفته شده است و کلیه مسافران می توانند برای ثبت نام تور قبرس اقدام کنند.

قبرس کشوری به صورت جزیره است که در سمت شرق دریای مدیترانه قرار دارد. اگر تور قبرس را برای گذراندن تعطیلات خود انتخاب کرده‌اید، باید بدانید که قبرس به دو بخش شمالی یا قبرس ترک و جنوبی یا اروپایی تقسیم شده است. مسافران زیادی به قبرس می‌روند زیرا دیدنی‌های متنوعی در هر دو بخش آن وجود دارد. یکی از دلایلی که تور قبرس از تورهای محبوب برای سفرهای ایرانیان محسوب می‌شود، آب و هوای خوب و مدیترانه ای قبرس می‌باشد. جزیره قبرس در تابستان‌ها هوایی گرم و خشک دارد و زمستان‌ها در آن معتدل است اما گاهی سرد می‌شود ولی فصل بهار زمان بسیار مناسبی برای سفر به قبرس و لذت بردن از زیبایی‌های این جزیره مدیترانه محسوب می‌شود. معمولا در فصل تابستان هتل های ساحلی قبرس اروپایی با استقبال خوبی مواجه می شوند.

جهت رزرو سایر هتل های لارناکا و همچنین تور آیاناپا، تور لیماسول و تور نیکوزیا با ما تماس بگیرید : ۸۸۵۵۹۹۲۵

درباره قبرس:

قبرس جزیره ای در دل دریای مدیترانه است. کشور قبرس به دو بخش شمالی و جنوبی تقسیم می شود. قبرس شمالی یا قبرس ترک نشین تحت قوانین کشور ترکیه اداره می شود و در نتیجه ایرانیان برای سفر به قبرس ترک، نیاز به اخذ ویزا ندارند. قبرس اروپایی یا قبرس جنوبی، بیش از 70% وسعت جزیره را شامل می شود و کشوری است کاملا مستقل که عضو اتحادیه اروپا است.

در هنگام خرید تور قبرس حتما به این نکته توجه داشته باشید که اشتباهی تور قبرس شمالی را خریداری نکنید، زیرا وجود مهر ورود به قبرس شمالی باعث می شود در آینده نتوانید از قبرس جنوبی، یونان و بعضی از کشورهای دیگر اروپایی ویزای بگیرید.

چرا باید تور قبرس اروپایی را انتخاب کنیم؟

 • قبرس جزیره ای در دریای مدیترانه است که بیش از 300 روز آفتابی در سال دارد. حتما تا الان در مورد آب و هوای مدیترانه ای، رژیم غذایی مدیترانه ای و غیره شنیده اید. سواحل Blue Flag قبرس اروپایی جزو بهترین های اروپاست.
 • قبرس اروپایی یا قبرس جنوبی پنجمین کشور امن دنیاست. با سفر به قبرس جنوبی مفهوم امنیت را کاملا احساس خواهید کرد.
 • اگرچه زبان مادری مردم قبرس جنوبی زبان یونانی است ، اما به دلیل ماهیت توریستی این کشور تقریبا همه مردم به زبان انگلیسی مسلط هستند و شما با دانستن زبان انگلیسی به راحتی می توانید با آنها ارتباط برقرار کنید. 
 • قبرس جنوبی یا قبرس اروپایی کشوری است که عضو اتحادیه اروپاست. ویزای قبرس بسیار معتبر است، مخصوصا برای کسانی که در آینده قصد گرفتن ویزای شینگن، انگلیس، آمریکا و یا کانادا را دارند، پیشنهاد می کنیم حتما از تور قبرس استفاده کنند.
 • قبرس نزدیک به ایران است و قیمت تور قبرس در مقایسه با سایر مقاصد اروپایی خیلی گران نیست.
 • در ایام نوروز و تابستان که پروازهای چارتری به لارناکا وجود دارد، اخذ ویزای قبرس برای افرادی که از تور قبرس استفاده می کنند ساده تر است.

معایب تور قبرس اروپایی

 • برای استفاده از تور قبرس باید برای شما ویزا گرفته شود. پروسه اخذ ویزای قبرس حداقل یک هفته زمان می برد. بنابراین اگر دنبال تور لحظه آخری هستید، تور قبرس را از گزینه ها حذف کنید.
 • به دلیل اینکه قبرس عضو اتحادیه اروپاست و در شرف پیوستن به پیمان شینگن قرار دارد، شرایط اخذ ویزای آن که در ادامه آمده است، خیلی آسان نیست و ممکن است همه افراد شرایط لازم را نداشته باشند.
 • تور قبرس اروپایی معمولا با خدمات Bed & Breakfast برگزار می گردد، یعنی تنها وعده غذایی رایگان هتل، صبحانه است. هتل ها و ریزورت های مجللی در قبرس جنوبی وجود دارند که خدمات All Inclusive ارائه می دهند. اما تعداد این هتل ها اندک است، و البته مهمانانی که شما در این هتل ها می بینید اکثرا از کشورهای اروپایی هستند.

آیا من شرایط اخذ ویزای قبرس را دارم؟

قبرس برای صدور ویزا شرایط خاص خود را دارد و مدارک خاصی را طلب می کند.

 • در وهله اول شما باید سوابق سفر به کشورهای دیگر را داشته باشید. به عبارت دیگر، پاسپورت شما نباید سفید و خالی از هر ویزای دیگری باشد.
 • همچنین باید اشتغال به کار داشته باشید و یا اگر با خانواده سفر می کنید، سرپرست خانواده باید مدارک شغلی خود را ارائه دهد.
 • باید پرینت حساب بانکی خود را ارائه دهید که در آن تمکن مالی شما برای سفر به قبرس اثبات شود.
 • همچنین باید تاکنون به بخش ترک نشین قبرس سفر نکرده باشید. 

برای اطلاعات بیشتر در مورد شرایط اخذ ویزای قبرس لطفا صفحه مربوطه را مطالعه فرمایید.

شهرهای قبرس اروپایی

اکثر شهرهای قبرس اروپایی در کنار ساحل واقع شده اند. فرودگاه اصلی قبرس در شهر ساحلی لارناکا قرار دارد، به همین دلیل اکثر مسافران تور قبرس شهر لارناکا را برای اقامت انتخاب می کنند. لارناکا دارای یک منطقه شهری و یک منطقه توریستی بیرون شهر است که اکثر هتل های معروف نظیر Golden Bay و Palm Beach در این منطقه قرار دارند. البته منطقه شهری لارناکا نیز دارای ساحل عمومی است و با توجه به رستوران ها و کافه های زیادی که در آن وجود دارد جذابیت های خاص خود را دارد.

شهر ساحلی آیاناپا در 50 کیلومتری شرق فرودگاه لارناکا قرار دارد. معروف ترین ساحل های قبرس در آیاناپا قرار دارند. همچنین این شهر به شب زنده داری ها و کلاب ها و فضای خاصش مشهور است. قیمت تور آیاناپا از لارناکا گران تر است. چنانچه قصد سفر به قبرس در ایام زمستان را دارید، در نظر داشته باشید که آیاناپا در زمستان بسیار خلوت است و بسیاری از کلاب ها در زمستان تعطیل می شوند.

شهر نیکوزیا پایتخت قبرس جنوبی است و تقریبا در 30 کیلومتری شمال فرودگاه لارناکا قرار دارد. نیکوزیا بیشتر یک شهر اداری است و به دلیل اینکه ساحلی نیست، توریست ها کمتر به نیکوزیا می روند. وجود سفارت آمریکا در شهر نیکوزیا باعث شده بیشتر ایرانیانی که قصد انجام مصاحبه در سفارت آمریکا را دارند نیکوزیا را برای اقامت تور قبرس انتخاب نمایند. خیابان Ledra در شهر نیکوزیا یکی از معروفترین جاذبه های گردشگری این شهر است. این خیابان در محله قدیمی نیکوزیا واقع شده و پر از کافه ها و رستوران ها و فروشگاه هاست و ماشین ها در این خیابان اجازه تردد ندارند.

تور قبرس نیکوزیا

شهر ساحلی لیماسول بزرگترین و پرجمعیت ترین شهر قبرس اروپایی است که در 60 کیلومتری غرب فرودگاه لارناکا واقع شده. مسافرانی که لیماسول را جهت اقامت تور قبرس انتخاب می نمایند به صورت زمینی به این شهر منتقل می شوند. در شهر لیماسول به تازگی مارینای جدیدی احداث شده است. در لیماسول هتل ها، رستوران ها و فروشگاه های بیشتر و شیک تری نسبت به لارناکا وجود دارد و اصولا سطح آن نسبت به لارناکا بالاتر است.

شهر پافوس در منتهی علیه غرب جزیره قرار دارد و با فرودگاه لارناکا تقریبا 120 کیلومتر فاصله دارد. پافوس دارای فرودگاه مخصوص به خود می باشد که بیشتر ایرلاین های ارزان اروپایی به آن پرواز دارند. اگر چه پافوس شهر زیبایی است اما بیشتر افراد با سن بالا از کشورهای اروپایی برای تعطیلات و یا زندگی بازنشستگی به این شهر می روند.

پروازهای تور قبرس

در مواقع عادی تور قبرس اروپایی در ایام نوروز و تابستان با پرواز مستقیم و در سایر فصول سال با پروازهای غیرمستقیم هواپیمایی امارات ، قطری و ارمنستان برگزار میگردد. جهت اطلاع از روز و ساعت انجام پروازهای قبرس با ما تماس بگیرید: 88559925

تور قبرس اروپایی به صورت هوایی انجام می شود. فرودگاه اصلی قبرس اروپایی در شهر لارناکا قرار دارد. در ایام نوروز و در تابستان معمولا پرواز مستقیم چارتری بین تهران و لارناکا برقرار است و تورهای قبرسی با پروازهای چارتری و مستقیم برگزار می گردند .

لطفا توجه داشته باشید امکان سفر به قبرس اروپایی از طریق خطوط پروازی کشور ترکیه وجود ندارد. هواپیمایی های کشور ترکیه فقط به قبرس ترک پرواز دارند.

لطفا برای رزرو تور قبرس و یا رزرو پرواز از شهرهای مختلف ایران به مقصد لارناکا با ما تماس بگیرید.

گشت های تور قبرس

بسته به قراردادی که با آژانس منعقد می کنید ممکن است تور شما شامل گشت شهری لارناکا به صورت رایگان باشد. در این گشت معمولا چرخی در شهر لارناکا می زنید و در بعضی ایام شما را سوار کشتی تفریحی می کنند که در آن مناظر زیبایی را خواهید دید.

سایر گشت های تور قبرس به صورت پولی و آپشنال هستند. از جمله این گشت های تور قبرس می توان این موارد را نام برد:

 • بازدید از شهر آیاناپا
 • بازدید از شهر لیماسول
 • بازدید از شهر پافوس و همچنین بازدید از نماد الهه عشق یا آفرودیت که مهمترین جاذبه گردشگری قبرس می باشد
 • تور دانکی سافاری یا خر سواری .. خرهای قبرس در دنیا معروفند
 • و سایر گشت ها که از طریق راهنمای تور خود می توانید آن را تهیه فرمایید

تور قبرس لیماسول

تور قبرس به قصد خرید !

از آنجا که ما ایرانی ها دوست داریم هر جایی که سفر می کنیم خرید هم انجام دهیم به این نکته توجه داشته باشید که اصولا خرید در قبرس در مقایسه با ترکیه گران تر است. در قبرس شما به یورو خرید می کنید و هر خریدی که انجام می دهید شامل 19 درصد مالیات ارزش افزوده نیز می باشد. البته اگر در هنگام خرید در فروشگاه فرم مخصوص به بازگشت وجه مالیات را پر کنید می توانید در فرودگاه لارناکا مبلغی که به عنوان ارزش افزوده پرداخت کرده اید را پس بگیرید.

فروشگاه های محلی زیادی در شهرهای مختلف وجود دارند که می توانید جهت خرید سوغاتی از آن استفاده کنید. ولی اگر در تور قبرس قصد خرید البسه دارید پیشنهاد می کنیم به Cyprus Mall یا مرکز خرید بزرگ قبرس در شهر نیکوزیا سر بزنید. تقریبا همه برندهای مطرح در این مرکز خرید حضور دارند و در خیلی از ایام قسمتی از فروشگاه به ارائه محصولات با تخفیف اختصاص داده می شود که در آن می توانید چیزهای خوبی پیدا کنید. همچنین فروشگاه بزرگ IKEA چسبیده به Cyprus Mall است.

در شهر لیماسول نیز Limassol My Mall وجود دارد که دست کمی از مرکز خرید نیکوزیا ندارد. همچنین فروشگاه دبنهامز لیماسول که در لارناکا و لیماسول شعبه دارد محل مناسبی برای خرید در تور قبرس می باشد.

وقتی به قبرس جنوبی رفتیم چه غذایی بخوریم؟

غذاهای قبرس خوشمزه و سلامت هستند و از یونان و ترکیه الهام گرفته شده اند. غذاهای مدیترانه ای معمولا با ذائقه ایرانی ها همخوانی دارد ولی از آنجا که مسلمانان در قبرس در اقلیت می باشند در هنگام تهیه غذا از رستوران ها به حلال بودن آن توجه فرمایید.

با توجه به اینکه جزیره قبرس در دریای مدیترانه واقع شده است غذاهای دریایی در قبرس به وفور یافت می شود و مناسب مسافران تور قبرس است. سایر غذاهای محلی قبرس معمولا از گوشت کبابی و سبزیجات تشکیل شده، برنج به ندرت یافت می شود. البته رستوران های لبنانی و ایتالیایی زیادی در قبرس وجود دارد که مسافران تور قبرس می توانند به راحتی از آن استفاده نمایند.

غذاهای تور قبرس

معروفترین ساحل های قبرس جنوبی

قبرس به داشتن سواحل Blue Flag با استاندارد جهانی معروف است. همه شهرهای توریستی نظیر لارناکا، لیماسول و آیاناپا ساحلی هستند ولی نیکوزیا ساحل ندارد و از دریا فاصله دارد. معروفترین ساحل قبرس، ساحل نیسی در شهر آیاناپا است که هر سال مسافران اروپایی زیادی از آن بازدید می کنند. ساحل نیسی به صورت شن سفید است. پیشنهاد می کنیم حتی اگر هتل خود را در شهر لارناکا رزرو می کنید، یک روز هم که شده به ساحل معروف نیسی در آیاناپا سر بزنید.

تور قبرس آیاناپا

سفر به قبرس برای مصاحبه سفارت آمریکا

سفارت آمریکا در شهر نیکوزیا، پایتخت قبرس اروپایی قرار دارد. سفارت آمریکا در قبرس نسبت به سایر کشورها به ایرانی ها راحت تر ویزا می دهد. بسیاری از مشتریان ما که قبلا در دبی یا ارمنستان مصاحبه داشته اند و موفق به اخذ ویزای آمریکا نشده اند به راحتی توانستند از قبرس ویزای آمریکا بگیرند.

آفتاب تراول در تمام طول سال تور قبرس ویژه سفارت آمریکا را به صورت مستقیم برگزار می نماید. همچنین امکان پیکاپ ویزای آمریکا از قبرس را نیز فراهم آورده ایم، یعنی پس از صادر شدن ویزای آمریکا جهت دریافت ویزا نیاز به سفر دوباره به قبرس نخواهید داشت. لطفا جهت کسب اطلاعات بیشتر در زمینه تورهای قبرس ویژه سفارت آمریکا و خدمات مربوط به آن با ما تماس بگیرید.

اخذ اقامت قبرس اروپایی

از طریق خرید ملک و همچنین از طریق اثبات تمکن مالی در ایران شما می توانید اقامت قبرس اروپایی را اخذ نمایید. بسته به شرایط شما این اقامت می تواند به صورت موقت یا دائم باشد. بر اساس قانون Naturalization اتحادیه اروپا چنانچه شما 7 سال در قبرس اروپایی به صورت قانونی اقامت داشته باشید می توانید پاسپورت قبرس اروپایی را اخذ نمایید و پس از آن در کلیه کشورهای اروپا اقامت و کار کنید. جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد اخذ اقامت قبرس اروپایی لطفا با ما تماس بگیرید: 88559925

جاذبه های طبیعی تور قبرس اروپایی

ساحل نیسی

ساحل نیسی

ساحل نیسی محبوبترین ساحل در 3 کیلومتری غرب مرکز آیاناپا است،برای رزرو تور آیاناپا با ما تماس بگیرید

تپه کوریون

تپه کوریون

تپه کوریون در 4 کیلومتری جنوب غربی روستای Episkopi در لیماسول قرار دارد

خواهشمند است توجه فرمایید!

 • بیمه افراد بالای ۵۰ سال الزامی است و مبلغ آن جداگانه محاسبه و به نرخ تور قبرس اروپایی افزوده می گردد.
 • کلیه پروازها و هتل های تور قبرس اروپایی غیرقابل استرداد و غیرقابل تغییر می باشند.
 • پرداخت ۵۰% مبلغ تور قبرس اروپایی به عنوان علی الحساب در هنگام رزرو الزامی است.
 • معیار محاسبه کلیه نرخ های تور قبرس اروپایی، پایین ترین نرخ ارزی بوده است و در صورت افزایش، مابه التفاوت نرخ لحاظ می شود.
 • نرخ تور قبرس اروپایی بر اساس پایین ترین نرخ ایرلاین می باشد،در صورت پر شدن این کلاس پروازی مبلغ تور افزیش می یابد.
 • در صورت مرفوضی ویزا و یا اعلام کنسلی از طرف مسافر شرایط ابطال قرارداد مطابق با مقررات سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و هزینه ها شامل خسارت بلیط + ویزا + هتل می باشد.
 • مسئولیت کنترل پاسپورت از لحاظ اعتبار و هر گونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر یا آژانس درخواست کننده می باشد و آژانس مسئولیتی در قبال کنترل پاسپورت نخواهد داشت.
 • در صورت دیپورت شدن مسافران در مقصد هیچگونه مسئولیتی به عهده آژانس نمی باشد و هیچگونه وجهی برگردانده نمی شود.

سوالات متداول درباره تور قبرس اروپایی

 • برای سفر به قبرس به ویزا نیاز دارید.

  مدارک ویزای قبرس شامل موارد زیر است:
  • اصل پاسپورت با حداقل ۷ ماه اعتبار
  • اصل شناسنامه
  • ۲ قطعه عکس ۶x۴ رنگی زمینه سفید
  • گواهی اشتغال به کار به زبان انگلیسی (ذکر سمت و میزان حقوق الزامیست)
  • اصل پرینت بانکی به زبان انگلیسی با کارکرد ۶ ماه و با مهر و امضای شعبه
  • مدت زمان اخذ ویزا ۷ روز کاری است
 • هزینه تور قبرس اروپایی برای هر نفر از ۰ تومان شروع میشود.

 • خدمات تور قبرس اروپایی شامل موارد زیر است:
  • ویزای قبرس جنوبی
  • بلیط رفت و برگشت لارناکا
  • 4 شب اقامت در بهترین هتلهای قبرس به همراه صبحانه
  • ترانسفر فرودگاهی
  • بیمه مسافرتی
 • تعدادی از جاذبه های طبیعی که در تور قبرس اروپایی می توانید بازدید کنید، عبارتند از:
  • ساحل نیسی
  • تپه کوریون