تور قبرس اروپایی (۴ شب و ۵ روز)

با سفر به قبرس اروپایی پاسپورت خود را برای دریافت ویزای شینگن و اقامت کانادا، قوی کنید.

تور لارناکا

هتلخدماتهر نفر Doubleهر نفر Singleکودک با تختکودک بدون تخت

اتاق استاندارد با دید داخلی
بدون وعده غذایی

۶,۴۸۰,۰۰۰ تومان + ۲۴۰ یورو۶,۴۸۰,۰۰۰ تومان + ۳۱۲ یورو۶,۴۸۰,۰۰۰ تومان + ۱۸۰ یورو۶,۴۸۰,۰۰۰ تومان + ۱۳۰ یورو

اتاق استاندارد
BB صبحانه

۶,۴۸۰,۰۰۰ تومان + ۲۷۰ یورو۶,۴۸۰,۰۰۰ تومان + ۳۷۵ یورو

اتاق studio
بدون وعده غذایی

۶,۴۸۰,۰۰۰ تومان + ۲۷۵ یورو۶,۴۸۰,۰۰۰ تومان + ۳۸۰ یورو۶,۴۸۰,۰۰۰ تومان + ۱۵۵ یورو۶,۴۸۰,۰۰۰ تومان + ۱۳۰ یورو

اتاق آپارتمان
BB صبحانه

۶,۴۸۰,۰۰۰ تومان + ۲۹۰ یورو۶,۴۸۰,۰۰۰ تومان + ۴۱۰ یورو۶,۴۸۰,۰۰۰ تومان + ۱۸۰ یورو۶,۴۸۰,۰۰۰ تومان + ۱۴۰ یورو

اتاق استاندارد
BB صبحانه

۶,۴۸۰,۰۰۰ تومان + ۳۰۰ یورو۶,۴۸۰,۰۰۰ تومان + ۳۷۰ یورو۶,۴۸۰,۰۰۰ تومان + ۱۹۰ یورو۶,۴۸۰,۰۰۰ تومان + ۱۴۰ یورو

اتاق استاندارد
BB صبحانه

۶,۴۸۰,۰۰۰ تومان + ۳۱۰ یورو۶,۴۸۰,۰۰۰ تومان + ۴۳۰ یورو۶,۴۸۰,۰۰۰ تومان + ۱۸۰ یورو۶,۴۸۰,۰۰۰ تومان + ۱۴۰ یورو

اتاق استاندارد
BB صبحانه

۶,۴۸۰,۰۰۰ تومان + ۳۱۵ یورو۶,۴۸۰,۰۰۰ تومان + ۳۸۰ یورو۶,۴۸۰,۰۰۰ تومان + ۱۹۰ یورو۶,۴۸۰,۰۰۰ تومان + ۱۴۰ یورو

اتاق استاندارد
BB صبحانه

۶,۴۸۰,۰۰۰ تومان + ۳۲۰ یورو۶,۴۸۰,۰۰۰ تومان + ۴۳۰ یورو۶,۴۸۰,۰۰۰ تومان + ۲۱۵ یورو۶,۴۸۰,۰۰۰ تومان + ۲۱۵ یورو

BB صبحانه

۶,۴۸۰,۰۰۰ تومان + ۳۷۰ یورو۶,۴۸۰,۰۰۰ تومان + ۴۹۰ یورو۶,۴۸۰,۰۰۰ تومان + ۱۶۰ یورو۶,۴۸۰,۰۰۰ تومان + ۱۴۰ یورو

اتاق استاندارد با دید داخلی
BB صبحانه

۶,۴۸۰,۰۰۰ تومان + ۴۲۵ یورو۶,۴۸۰,۰۰۰ تومان + ۵۸۵ یورو۶,۴۸۰,۰۰۰ تومان + ۱۹۰ یورو۶,۴۸۰,۰۰۰ تومان + ۱۴۰ یورو

اتاق استاندارد با دید کناری دریا
BB صبحانه

۶,۴۸۰,۰۰۰ تومان + ۴۴۰ یورو۶,۴۸۰,۰۰۰ تومان + ۶۰۰ یورو۶,۴۸۰,۰۰۰ تومان + ۲۰۰ یورو۶,۴۸۰,۰۰۰ تومان + ۱۴۰ یورو

اتاق استاندارد با دید باغ
BB صبحانه

۶,۴۸۰,۰۰۰ تومان + ۴۴۰ یورو۶,۴۸۰,۰۰۰ تومان + ۵۸۵ یورو۶,۴۸۰,۰۰۰ تومان + ۲۰۰ یورو۶,۴۸۰,۰۰۰ تومان + ۱۴۰ یورو

اتاق اتاق با دید دریا
BB صبحانه

۶,۴۸۰,۰۰۰ تومان + ۴۶۰ یورو۶,۴۸۰,۰۰۰ تومان + ۶۰۰ یورو۶,۴۸۰,۰۰۰ تومان + ۱۹۰ یورو۶,۴۸۰,۰۰۰ تومان + ۱۴۰ یورو

اتاق استاندارد با دید کناری دریا
BB صبحانه

۶,۴۸۰,۰۰۰ تومان + ۴۹۵ یورو۶,۴۸۰,۰۰۰ تومان + ۷۱۰ یورو۶,۴۸۰,۰۰۰ تومان + ۲۰۰ یورو۶,۴۸۰,۰۰۰ تومان + ۱۴۰ یورو

تور لیماسول

هتلخدماتهر نفر Doubleهر نفر Singleکودک با تختکودک بدون تخت

اتاق سوپریور یک خوابه
بدون وعده غذایی

۶,۴۸۰,۰۰۰ تومان + ۲۷۰ یورو۶,۴۸۰,۰۰۰ تومان + ۳۸۰ یورو۶,۴۸۰,۰۰۰ تومان + ۱۹۵ یورو۶,۴۸۰,۰۰۰ تومان + ۱۳۰ یورو

اتاق studio
آشپزی با خود مسافر

۶,۴۸۰,۰۰۰ تومان + ۲۸۵ یورو۶,۴۸۰,۰۰۰ تومان + ۳۹۰ یورو۶,۴۸۰,۰۰۰ تومان + ۱۷۰ یورو۶,۴۸۰,۰۰۰ تومان + ۱۳۰ یورو

اتاق studio
بدون وعده غذایی

۶,۴۸۰,۰۰۰ تومان + ۲۹۰ یورو۶,۴۸۰,۰۰۰ تومان + ۳۸۰ یورو۶,۴۸۰,۰۰۰ تومان + ۱۶۰ یورو۶,۴۸۰,۰۰۰ تومان + ۱۴۰ یورو

BB صبحانه

۶,۴۸۰,۰۰۰ تومان + ۳۱۰ یورو۶,۴۸۰,۰۰۰ تومان + ۳۹۵ یورو۶,۴۸۰,۰۰۰ تومان + ۱۶۰ یورو۶,۴۸۰,۰۰۰ تومان + ۱۳۰ یورو

اتاق standard
BB صبحانه

۶,۴۸۰,۰۰۰ تومان + ۳۴۰ یورو۶,۴۸۰,۰۰۰ تومان + ۴۴۰ یورو۶,۴۸۰,۰۰۰ تومان + ۱۵۰ یورو۶,۴۸۰,۰۰۰ تومان + ۱۳۰ یورو

اتاق استاندارد
BB صبحانه

۶,۴۸۰,۰۰۰ تومان + ۳۹۰ یورو۶,۴۸۰,۰۰۰ تومان + ۵۵۰ یورو۶,۴۸۰,۰۰۰ تومان + ۱۶۰ یورو۶,۴۸۰,۰۰۰ تومان + ۱۴۰ یورو

اتاق standard
BB صبحانه

۶,۴۸۰,۰۰۰ تومان + ۴۰۵ یورو۶,۴۸۰,۰۰۰ تومان + ۵۵۰ یورو۶,۴۸۰,۰۰۰ تومان + ۱۹۵ یورو۶,۴۸۰,۰۰۰ تومان + ۱۶۰ یورو

اتاق standard
BB صبحانه

۶,۴۸۰,۰۰۰ تومان + ۴۸۰ یورو۶,۴۸۰,۰۰۰ تومان + ۶۶۵ یورو۶,۴۸۰,۰۰۰ تومان + ۱۹۵ یورو۶,۴۸۰,۰۰۰ تومان + ۱۶۰ یورو

BB صبحانه

۶,۴۸۰,۰۰۰ تومان + ۴۸۵ یورو۶,۴۸۰,۰۰۰ تومان + ۷۳۰ یورو۶,۴۸۰,۰۰۰ تومان + ۱۹۵ یورو۶,۴۸۰,۰۰۰ تومان + ۱۳۰ یورو

BB صبحانه

۶,۴۸۰,۰۰۰ تومان + ۴۹۰ یورو۶,۴۸۰,۰۰۰ تومان + ۷۵۰ یورو۶,۴۸۰,۰۰۰ تومان + ۱۹۵ یورو۶,۴۸۰,۰۰۰ تومان + ۱۴۰ یورو

BB صبحانه

۶,۴۸۰,۰۰۰ تومان + ۴۹۵ یورو۶,۴۸۰,۰۰۰ تومان + ۶۷۰ یورو۶,۴۸۰,۰۰۰ تومان + ۳۴۰ یورو۶,۴۸۰,۰۰۰ تومان + ۱۴۰ یورو

ALL صبحانه، ناهار، شام، میان وعده و نوشیدنی

۶,۴۸۰,۰۰۰ تومان + ۵۸۰ یورو۶,۴۸۰,۰۰۰ تومان + ۷۶۰ یورو۶,۴۸۰,۰۰۰ تومان + ۱۹۵ یورو۶,۴۸۰,۰۰۰ تومان + ۱۶۰ یورو

BB صبحانه

۶,۴۸۰,۰۰۰ تومان + ۶۶۰ یورو۶,۴۸۰,۰۰۰ تومان + ۱,۰۹۰ یورو۶,۴۸۰,۰۰۰ تومان + ۱۹۵ یورو۶,۴۸۰,۰۰۰ تومان + ۱۶۰ یورو

اتاق suite
BB صبحانه

۶,۴۸۰,۰۰۰ تومان + ۶۹۰ یورو۶,۴۸۰,۰۰۰ تومان + ۱,۰۹۷ یورو۶,۴۸۰,۰۰۰ تومان + ۱۹۵ یورو۶,۴۸۰,۰۰۰ تومان + ۱۶۰ یورو

BB صبحانه

۶,۴۸۰,۰۰۰ تومان + ۷۸۰ یورو۶,۴۸۰,۰۰۰ تومان + ۱,۳۰۰ یورو۶,۴۸۰,۰۰۰ تومان + ۲۲۰ یورو۶,۴۸۰,۰۰۰ تومان + ۱۸۰ یورو

تور آیاناپا

هتلخدماتهر نفر Doubleهر نفر Singleکودک با تختکودک بدون تخت

اتاق standard
بدون وعده غذایی

۶,۴۸۰,۰۰۰ تومان + ۲۳۵ یورو۶,۴۸۰,۰۰۰ تومان + ۳۰۰ یورو۶,۴۸۰,۰۰۰ تومان + ۲۲۰ یورو۶,۴۸۰,۰۰۰ تومان + ۱۴۰ یورو

اتاق استاندارد استدیو
آشپزی با خود مسافر

۶,۴۸۰,۰۰۰ تومان + ۳۰۰ یورو۶,۴۸۰,۰۰۰ تومان + ۴۱۵ یورو۶,۴۸۰,۰۰۰ تومان + ۱۹۰ یورو۶,۴۸۰,۰۰۰ تومان + ۱۵۰ یورو

اتاق سوپریور استادیو
آشپزی با خود مسافر

۶,۴۸۰,۰۰۰ تومان + ۳۱۰ یورو۶,۴۸۰,۰۰۰ تومان + ۴۲۰ یورو۶,۴۸۰,۰۰۰ تومان + ۱۸۰ یورو۶,۴۸۰,۰۰۰ تومان + ۱۵۰ یورو

اتاق standard
BB صبحانه

۶,۴۸۰,۰۰۰ تومان + ۳۱۵ یورو۶,۴۸۰,۰۰۰ تومان + ۴۱۰ یورو۶,۴۸۰,۰۰۰ تومان + ۲۷۰ یورو۶,۴۸۰,۰۰۰ تومان + ۱۵۰ یورو

اتاق Deluxe
BB صبحانه

۶,۴۸۰,۰۰۰ تومان + ۳۴۰ یورو۶,۴۸۰,۰۰۰ تومان + ۴۳۵ یورو۶,۴۸۰,۰۰۰ تومان + ۲۳۰ یورو۶,۴۸۰,۰۰۰ تومان + ۱۴۰ یورو

اتاق standard
BB صبحانه

۶,۴۸۰,۰۰۰ تومان + ۳۶۰ یورو۶,۴۸۰,۰۰۰ تومان + ۴۹۰ یورو۶,۴۸۰,۰۰۰ تومان + ۲۸۰ یورو۶,۴۸۰,۰۰۰ تومان + ۱۵۰ یورو

اتاق سوپریور
HB صبحانه و ناهار

۶,۴۸۰,۰۰۰ تومان + ۳۶۰ یورو۶,۴۸۰,۰۰۰ تومان + ۴۲۰ یورو۶,۴۸۰,۰۰۰ تومان + ۱۹۰ یورو۶,۴۸۰,۰۰۰ تومان + ۱۵۰ یورو

اتاق standard
BB صبحانه

۶,۴۸۰,۰۰۰ تومان + ۴۰۰ یورو۶,۴۸۰,۰۰۰ تومان + ۵۲۰ یورو۶,۴۸۰,۰۰۰ تومان + ۱۸۰ یورو۶,۴۸۰,۰۰۰ تومان + ۱۵۰ یورو

اتاق standard
BB صبحانه

۶,۴۸۰,۰۰۰ تومان + ۴۰۰ یورو۶,۴۸۰,۰۰۰ تومان + ۴۲۵ یورو

اتاق standard
BB صبحانه

۶,۴۸۰,۰۰۰ تومان + ۴۰۰ یورو۶,۴۸۰,۰۰۰ تومان + ۵۲۰ یورو

اتاق استاندارد
BB صبحانه

۶,۴۸۰,۰۰۰ تومان + ۴۳۰ یورو۶,۴۸۰,۰۰۰ تومان + ۵۶۰ یورو۶,۴۸۰,۰۰۰ تومان + ۱۹۰ یورو۶,۴۸۰,۰۰۰ تومان + ۱۵۰ یورو

اتاق standard
BB صبحانه

۶,۴۸۰,۰۰۰ تومان + ۴۴۰ یورو۶,۴۸۰,۰۰۰ تومان + ۶۲۰ یورو۶,۴۸۰,۰۰۰ تومان + ۱۸۰ یورو۶,۴۸۰,۰۰۰ تومان + ۱۵۰ یورو

اتاق standard
ALL صبحانه، ناهار، شام، میان وعده و نوشیدنی

۶,۴۸۰,۰۰۰ تومان + ۴۶۰ یورو۶,۴۸۰,۰۰۰ تومان + ۶۱۰ یورو۶,۴۸۰,۰۰۰ تومان + ۳۰۰ یورو۶,۴۸۰,۰۰۰ تومان + ۱۵۰ یورو

اتاق standard
HB صبحانه و ناهار

۶,۴۸۰,۰۰۰ تومان + ۵۰۰ یورو۶,۴۸۰,۰۰۰ تومان + ۷۳۰ یورو۶,۴۸۰,۰۰۰ تومان + ۳۶۰ یورو۶,۴۸۰,۰۰۰ تومان + ۱۵۰ یورو

اتاق standard
BB صبحانه

۶,۴۸۰,۰۰۰ تومان + ۵۱۰ یورو۶,۴۸۰,۰۰۰ تومان + ۶۳۰ یورو۶,۴۸۰,۰۰۰ تومان + ۳۷۰ یورو۶,۴۸۰,۰۰۰ تومان + ۱۵۰ یورو

اتاق Deluxe
BB صبحانه

۶,۴۸۰,۰۰۰ تومان + ۵۴۰ یورو۶,۴۸۰,۰۰۰ تومان + ۸۹۵ یورو۶,۴۸۰,۰۰۰ تومان + ۱۹۰ یورو۶,۴۸۰,۰۰۰ تومان + ۱۴۰ یورو

اتاق standard
BB صبحانه

۶,۴۸۰,۰۰۰ تومان + ۵۸۵ یورو۶,۴۸۰,۰۰۰ تومان + ۷۸۰ یورو۶,۴۸۰,۰۰۰ تومان + ۴۸۰ یورو۶,۴۸۰,۰۰۰ تومان + ۳۱۰ یورو

اتاق standard
BB صبحانه

۶,۴۸۰,۰۰۰ تومان + ۶۰۰ یورو۶,۴۸۰,۰۰۰ تومان + ۷۸۰ یورو۶,۴۸۰,۰۰۰ تومان + ۴۲۰ یورو۶,۴۸۰,۰۰۰ تومان + ۱۵۰ یورو

اتاق standard
ALL صبحانه، ناهار، شام، میان وعده و نوشیدنی

۶,۴۸۰,۰۰۰ تومان + ۷۴۰ یورو۶,۴۸۰,۰۰۰ تومان + ۹۷۰ یورو۶,۴۸۰,۰۰۰ تومان + ۲۹۵ یورو۶,۴۸۰,۰۰۰ تومان + ۱۵۰ یورو

تور نیکوزیا

هتلخدماتهر نفر Doubleهر نفر Singleکودک با تختکودک بدون تخت

اتاق استاندارد
BB صبحانه

۶,۴۸۰,۰۰۰ تومان + ۵۰۰ یورو۶,۴۸۰,۰۰۰ تومان + ۵۹۰ یورو

جهت رزرو سایر هتل های لارناکا و همچنین تور آیاناپا ، تور لیماسول و تور نیکوزیا با ما تماس بگیرید : 88559925

درباره قبرس:

قبرس جزیره ای در دل دریای مدیترانه است. کشور قبرس به دو بخش شمالی و جنوبی تقسیم می شود. قبرس شمالی یا قبرس ترک نشین تحت قوانین کشور ترکیه اداره می شود و در نتیجه ایرانیان برای سفر به قبرس ترک، نیاز به اخذ ویزا ندارند. قبرس اروپایی یا قبرس جنوبی، بیش از 70% وسعت جزیره را شامل می شود و کشوری است کاملا مستقل که عضو اتحادیه اروپا است.

در هنگام خرید تور قبرس حتما به این نکته توجه داشته باشید که اشتباهی تور قبرس شمالی را خریداری نکنید، زیرا وجود مهر ورود به قبرس شمالی باعث می شود در آینده نتوانید از قبرس جنوبی، یونان و بعضی از کشورهای دیگر اروپایی ویزای بگیرید.

چرا باید تور قبرس اروپایی را انتخاب کنیم؟

 • قبرس اروپایی جزیره ای در دریای مدیترانه است که بیش از 300 روز آفتابی در سال دارد. حتما تا الان در مورد آب و هوای مدیترانه ای، رژیم غذایی مدیترانه ای و غیره شنیده اید. سواحل Blue Flag قبرس اروپایی جزو بهترین های اروپاست.
 • قبرس اروپایی پنجمین کشور امن دنیاست. آمار جرم در این کشور بسیار پایین است. در قبرس اروپایی کسی کاری به کار شما ندارد. این را مقایسه کنید با ترکیه که هر روز یک جایش منفجر می شود. کسانی که به ترکیه سفر کرده اند حتما با تلاش ترکیه ای ها برای اضافه پول گرفتن، سرکیسه کردن مسافران و یا حتی توسل به زور، دزدی و کلاهبرداری و ... آشنا هستند. هیچ کدام از این موارد را در تور قبرس اروپایی نوروز 98 نخواهید دید.
 • اگرچه زبان مادری مردم قبرس اروپایی زبان یونانی است ، اما به دلیل ماهیت توریستی این کشور تقریبا همه مردم به زبان انگلیسی مسلط هستند و شما با دانستن زبان انگلیسی به راحتی می توانید با آنها ارتباط برقرار کنید. مجددا این مورد را مقایسه کنید با ترکیه.
 • قبرس اروپایی کشوری است که عضو اتحادیه اروپاست. ویزای قبرس اروپایی بسیار معتبر است، مخصوصا برای کسانی که در آینده قصد گرفتن ویزای شینگن، انگلیس، آمریکا و یا کانادا را دارند، پیشنهاد می کنیم حتما از تور قبرس اروپایی نوروز 98 استفاده کنند.
 • قبرس اروپایی نزدیک به ایران است و قیمت تور قبرس نوروز 98 در مقایسه با سایر مقاصد اروپایی خیلی گران نیست.
 • در ایام نوروز و تابستان که پروازهای چارتری به لارناکا وجود دارد، سفارت همکاری بیشتری با ما می کند در نتیجه اخذ ویزای قبرس برای افرادی که از تور قبرس نوروز 98 استفاده می کنند و مدارک ضعیف تری دارند ساده تر است.

معایب تور قبرس اروپایی

 • برای استفاده از تور قبرس باید برای شما ویزا گرفته شود. ویزای قبرس نیاز به مدارک اشتغال، گواهی بانکی و غیره دارد و گرفتن ویزای قبرس حداقل یک هفته زمان می برد. بنابراین اگر دنبال تور لحظه آخری هستید، تور قبرس نوروز 98 را از گزینه ها حذف کنید.
 • قبرس اروپایی به هر کسی ویزا نمی دهد. به دلیل اینکه این کشور عضو اتحادیه اروپاست و در شرف پیوستن به پیمان شینگن قرار دارد. احتمال اخذ ویزا برای افراد مجردی که به تنهایی قصد سفر دارند و تا پیش از این به هیچ کشور دیگری سفر نکرده اند کم است.
 • تور قبرس اروپایی معمولا با خدمات Bed & Breakfast برگزار می گردد، یعنی تنها وعده غذایی رایگان هتل، صبحانه است. هتل ها و ریزورت  های مجللی در قبرس اروپایی وجود دارند که خدمات All Inclusive ارائه می دهند. اما تعداد این هتل ها اندک است، و البته مهمانانی که شما در این هتل ها می بینید اکثرا از کشورهای اروپایی هستند.

شهرهای تور قبرس اروپایی

اکثر شهرهای قبرس اروپایی در کنار ساحل واقع شده اند. فرودگاه اصلی قبرس در شهر ساحلی لارناکا قرار دارد، به همین دلیل اکثر مسافران تور قبرس شهر لارناکا را برای اقامت انتخاب می کنند. لارناکا دارای یک منطقه شهری و یک منطقه توریستی بیرون شهر است که اکثر هتل های معروف نظیر Golden Bay و Palm Beach در این منطقه قرار دارند. البته منطقه شهری لارناکا نیز دارای ساحل عمومی است و با توجه به رستوران ها و کافه های زیادی که در آن وجود دارد جذابیت های خاص خود را دارد.

شهر ساحلی آیاناپا در 50 کیلومتری شرق فرودگاه لارناکا قرار دارد. معروف ترین ساحل های قبرس در آیاناپا قرار دارند. همچنین این شهر به شب زنده داری ها و کلاب ها و فضای خاصش مشهور است. قیمت تور آیاناپا از لارناکا گران تر است. چنانچه قصد سفر به قبرس در ایام زمستان را دارید، در نظر داشته باشید که آیاناپا در زمستان بسیار خلوت است و بسیاری از کلاب ها در زمستان تعطیل می شوند.

شهر نیکوزیا پایتخت قبرس اروپایی است و تقریبا در 30 کیلومتری شمال فرودگاه لارناکا قرار دارد. نیکوزیا بیشتر یک شهر اداری است و به دلیل اینکه ساحلی نیست، توریست ها کمتر به نیکوزیا می روند. وجود سفارت آمریکا در شهر نیکوزیا باعث شده بیشتر ایرانیانی که قصد انجام مصاحبه در سفارت آمریکا را دارند نیکوزیا را برای اقامت تور قبرس انتخاب نمایند. خیابان Ledra در شهر نیکوزیا یکی از معروفترین جاذبه های گردشگری این شهر است. این خیابان در محله قدیمی نیکوزیا واقع شده و پر از کافه ها و رستوران ها و فروشگاه هاست و ماشین ها در این خیابان اجازه تردد ندارند.

تور قبرس نیکوزیا

شهر ساحلی لیماسول بزرگترین و پرجمعیت ترین شهر قبرس اروپایی است که در 60 کیلومتری غرب فرودگاه لارناکا واقع شده. مسافرانی که لیماسول را جهت اقامت تور قبرس انتخاب می نمایند به صورت زمینی به این شهر منتقل می شوند. در شهر لیماسول به تازگی مارینای جدیدی احداث شده است. در لیماسول هتل ها، رستوران ها و فروشگاه های بیشتر و شیک تری نسبت به لارناکا وجود دارد و اصولا سطح آن نسبت به لارناکا بالاتر است.

شهر پافوس در منتهی علیه غرب جزیره قرار دارد و با فرودگاه لارناکا تقریبا 120 کیلومتر فاصله دارد. پافوس دارای فرودگاه مخصوص به خود می باشد که بیشتر ایرلاین های ارزان اروپایی به آن پرواز دارند. اگر چه پافوس شهر زیبایی است اما بیشتر افراد با سن بالا از کشورهای اروپایی برای تعطیلات و یا زندگی بازنشستگی به این شهر می روند. 

پروازهای تور قبرس اروپایی

تور قبرس اروپایی در ایام نوروز و تابستان با پرواز مستقیم قشم ایر و در سایر فصول سال با پروازهای غیرمستقیم ایرفلوت، اکراینی، امارات و قطری برگزار میگردد. جهت اطلاع از روز و ساعت انجام پروازهای قبرس با ما تماس بگیرید: 88559925

تور قبرس اروپایی به صورت هوایی انجام می شود. فرودگاه اصلی قبرس اروپایی در شهر لارناکا قرار دارد. در ایام نوروز و در تابستان معمولا پرواز مستقیم چارتری بین تهران و لارناکا برقرار است و تورهای قبرسی با پروازهای چارتری و مستقیم برگزار می گردند .

چنانچه مسافر مایل باشد می توان تور قبرس را با پروازهای غیرمستقیم نیز اجرا نمود. ایرلاین های زیادی وجود دارند که از شهرهای مختلف ایران به لارناکا به صورت غیرمستقیم پرواز دارند نظیر هواپیمایی اوکراین، اتریشی، امارات، ایرفلوت روسیه و غیره، اما بهترین گزینه پروازی از نظر ساعت پرواز، میزان توقف و قیمت پرواز، استفاده از پروازهای قطرایرویز و ایرفلوت برای تور قبرس می باشد. توقف پروازهای قطرایرویز در شهر دوحه و توقف پروازهای ایرفلوت در شهر مسکو می باشد.

لطفا توجه داشته باشید امکان سفر به قبرس اروپایی از طریق خطوط پروازی کشور ترکیه وجود ندارد. هواپیمایی های کشور ترکیه فقط به قبرس ترک پرواز دارند.

لطفا برای رزرو تور قبرس و یا رزرو پرواز از شهرهای مختلف ایران به مقصد لارناکا با ما تماس بگیرید. 

گشت های تور قبرس اروپایی

بسته به قراردادی که با آژانس منعقد می کنید ممکن است تور شما شامل گشت شهری لارناکا به صورت رایگان باشد. در این گشت معمولا چرخی در شهر لارناکا می زنید و در بعضی ایام شما را سوار کشتی تفریحی می کنند که در آن مناظر زیبایی را خواهید دید.

سایر گشت های تور قبرس نوروز 98 به صورت پولی و آپشنال هستند. از جمله این گشت های تور قبرس می توان این موارد را نام برد:

 • بازدید از شهر آیاناپا
 • بازدید از شهر لیماسول 
 • بازدید از شهر پافوس و همچنین بازدید از نماد الهه عشق یا آفرودیت که مهمترین جاذبه گردشگری قبرس می باشد
 • تور دانکی سافاری (خر سواری) .. خرهای قبرس در دنیا معروفند
 • و سایر گشت ها که از طریق راهنمای تور خود می توانید آن را تهیه فرمایید

تور قبرس لیماسول

تور قبرس به قصد خرید !

از آنجا که ما ایرانی ها دوست داریم هر جایی که سفر می کنیم خرید هم انجام دهیم به این نکته توجه داشته باشید که اصولا خرید در قبرس در مقایسه با ترکیه گران تر است. در قبرس شما به یورو خرید می کنید و هر خریدی که انجام می دهید شامل 19 درصد مالیات ارزش افزوده نیز می باشد. البته اگر در هنگام خرید در فروشگاه فرم مخصوص به بازگشت وجه مالیات را پر کنید می توانید در فرودگاه لارناکا مبلغی که به عنوان ارزش افزوده پرداخت کرده اید را پس بگیرید.

فروشگاه های محلی زیادی در شهرهای مختلف وجود دارند که می توانید جهت خرید سوغاتی از آن استفاده کنید. ولی اگر در تور قبرس قصد خرید البسه دارید پیشنهاد می کنیم به Cyprus Mall یا مرکز خرید بزرگ قبرس در شهر نیکوزیا سر بزنید. تقریبا همه برندهای مطرح در این مرکز خرید حضور دارند و در خیلی از ایام قسمتی از فروشگاه به ارائه محصولات با تخفیف اختصاص داده می شود که در آن می توانید چیزهای خوبی پیدا کنید. همچنین فروشگاه بزرگ IKEA چسبیده به Cyprus Mall است.

در شهر لیماسول نیز Limassol My Mall وجود دارد که دست کمی از مرکز خرید نیکوزیا ندارد. همچنین فروشگاه دبنهامز لیماسول که در لارناکا و لیماسول شعبه دارد محل مناسبی برای خرید در تور قبرس می باشد.

در تور قبرس چه غذایی بخوریم؟

غذاهای قبرس خوشمزه و سلامت هستند و از یونان و ترکیه الهام گرفته شده اند. غذاهای مدیترانه ای معمولا با ذائقه ایرانی ها همخوانی دارد ولی از آنجا که مسلمانان در قبرس در اقلیت می باشند در هنگام تهیه غذا از رستوران ها به حلال بودن آن توجه فرمایید.

با توجه به اینکه جزیره قبرس در دریای مدیترانه واقع شده است غذاهای دریایی در قبرس به وفور یافت می شود و مناسب مسافران تور قبرس است. سایر غذاهای محلی قبرس معمولا از گوشت کبابی و سبزیجات تشکیل شده، برنج به ندرت یافت می شود. البته رستوران های لبنانی و ایتالیایی زیادی در قبرس وجود دارد که مسافران تور قبرس می توانند به راحتی از آن استفاده نمایند.

غذاهای تور قبرس

معروفترین ساحل های تور قبرس

قبرس به داشتن سواحل Blue Flag با استاندارد جهانی معروف است. همه شهرهای توریستی نظیر لارناکا، لیماسول و آیاناپا ساحلی هستند ول نیکوزیا ساحل ندارد و از دریا فاصله دارد. معروفترین ساحل قبرس، ساحل نیسی در شهر آیاناپا است که هر سال مسافران اروپایی زیادی از آن بازدید می کنند. ساحل نیسی به صورت شن سفید است. پیشنهاد می کنیم حتی اگر هتل خود را در شهر لارناکا رزرو می کنید، یک روز هم که شده به ساحل معروف نیسی در آیاناپا سر بزنید.

تور قبرس آیاناپا

تور قبرس برای مصاحبه سفارت آمریکا

سفارت آمریکا در شهر نیکوزیا، پایتخت قبرس اروپایی قرار دارد. سفارت آمریکا در قبرس نسبت به سایر کشورها به ایرانی ها راحت تر ویزا می دهد. بسیاری از مشتریان ما که قبلا در دبی یا ارمنستان مصاحبه داشته اند و موفق به اخذ ویزای آمریکا نشده اند به راحتی توانستند از قبرس ویزای آمریکا بگیرند.

آفتاب تراول در تمام طول سال تور قبرس ویژه سفارت آمریکا را به صورت مستقیم برگزار می نماید. همچنین امکان پیکاپ ویزای آمریکا از قبرس را نیز فراهم آورده ایم، یعنی پس از صادر شدن ویزای آمریکا جهت دریافت ویزا نیاز به سفر دوباره به قبرس نخواهید داشت. لطفا جهت کسب اطلاعات بیشتر در زمینه تورهای قبرس ویژه سفارت آمریکا و خدمات مربوط به آن با ما تماس بگیرید.

 

اخذ اقامت قبرس اروپایی

از طریق خرید ملک و همچنین از طریق اثبات تمکن مالی در ایران شما می توانید اقامت قبرس اروپایی را اخذ نمایید. بسته به شرایط شما این اقامت می تواند به صورت موقت یا دائم باشد. بر اساس قانون Naturalization اتحادیه اروپا چنانچه شما 4 سال در قبرس اروپایی به صورت قانونی اقامت داشته باشید می توانید پاسپورت قبرس اروپایی را اخذ نمایید و پس از آن در کلیه کشورهای اروپا اقامت و کار کنید. جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد اخذ اقامت قبرس اروپایی لطفا با ما تماس بگیرید: 88559925

جاذبه های طبیعی که در تور قبرس اروپایی (۴ شب و ۵ روز) می توانید بازدید کنید