تور کوش آداسی نوروز ۹۹ (۶ شب و ۷ روز)

کوش آداسی نوروز ۹۹ با پرواز مستقیم قشم ایر به ازمیر

هتل
خدمات
دو تخته
یک تخته
کودک با تخت

اتاق استاندارد
HB صبحانه و ناهار

هر نفر در اتاق دو تخته
۵,۷۳۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته
۶,۴۷۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان

اتاق استاندارد
ALL صبحانه، ناهار، شام، میان وعده و نوشیدنی

هر نفر در اتاق دو تخته
۶,۱۵۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته
۷,۰۵۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۵,۰۶۰,۰۰۰ تومان

اتاق استاندارد
ALL صبحانه، ناهار، شام، میان وعده و نوشیدنی

هر نفر در اتاق دو تخته
۶,۳۸۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته
۷,۳۶۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۵,۲۴۰,۰۰۰ تومان

اتاق استاندارد
HB صبحانه و ناهار

هر نفر در اتاق دو تخته
۶,۴۱۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته
۷,۴۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۵,۲۳۰,۰۰۰ تومان

اتاق استاندارد با دید دریا
ALL صبحانه، ناهار، شام، میان وعده و نوشیدنی

هر نفر در اتاق دو تخته
۶,۴۹۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته
۷,۵۶۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۵,۲۶۰,۰۰۰ تومان

اتاق استاندارد
ALL صبحانه، ناهار، شام، میان وعده و نوشیدنی

هر نفر در اتاق دو تخته
۶,۵۴۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته
۷,۶۱۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۵,۳۱۰,۰۰۰ تومان

اتاق استاندارد
ALL صبحانه، ناهار، شام، میان وعده و نوشیدنی

هر نفر در اتاق دو تخته
۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته
۸,۳۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۵,۴۶۰,۰۰۰ تومان

اتاق Main
ALL صبحانه، ناهار، شام، میان وعده و نوشیدنی

هر نفر در اتاق دو تخته
۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته
۸,۳۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۵,۴۶۰,۰۰۰ تومان

اتاق Main با دید دریا
ALL صبحانه، ناهار، شام، میان وعده و نوشیدنی

هر نفر در اتاق دو تخته
۷,۱۷۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته
۸,۴۸۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۵,۵۹۰,۰۰۰ تومان

اتاق استاندارد
ALL صبحانه، ناهار، شام، میان وعده و نوشیدنی

هر نفر در اتاق دو تخته
۷,۲۲۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته
۸,۵۳۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۵,۶۴۰,۰۰۰ تومان

اتاق Main با دید دریا
ALL صبحانه، ناهار، شام، میان وعده و نوشیدنی

هر نفر در اتاق دو تخته
۷,۲۵۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته
۸,۶۵۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۵,۶۲۰,۰۰۰ تومان

اتاق استاندارد
ALL صبحانه، ناهار، شام، میان وعده و نوشیدنی

هر نفر در اتاق دو تخته
۷,۳۳۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته
۸,۷۳۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۵,۶۵۰,۰۰۰ تومان

اتاق استاندارد با دید دریا
ALL صبحانه، ناهار، شام، میان وعده و نوشیدنی

هر نفر در اتاق دو تخته
۷,۴۶۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته
۸,۹۴۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۵,۷۴۰,۰۰۰ تومان

اتاق استاندارد
UALL صبحانه، ناهار، شام، میان وعده و نوشیدنی ۲۴ ساعته

هر نفر در اتاق دو تخته
۷,۵۶۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته
۹,۱۲۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۵,۶۹۰,۰۰۰ تومان

اتاق استاندارد
ALL صبحانه، ناهار، شام، میان وعده و نوشیدنی

هر نفر در اتاق دو تخته
۷,۷۴۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته
۹,۳۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۵,۸۷۰,۰۰۰ تومان

اتاق استاندارد با دید دریا
UALL صبحانه، ناهار، شام، میان وعده و نوشیدنی ۲۴ ساعته

هر نفر در اتاق دو تخته
۷,۸۳۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته
۹,۴۷۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۵,۸۵۰,۰۰۰ تومان

اتاق استاندارد
ALL صبحانه، ناهار، شام، میان وعده و نوشیدنی

هر نفر در اتاق دو تخته
۷,۸۳۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته
۹,۸۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۵,۸۵۰,۰۰۰ تومان

اتاق استاندارد
UALL صبحانه، ناهار، شام، میان وعده و نوشیدنی ۲۴ ساعته

هر نفر در اتاق دو تخته
۷,۸۹۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته
۱۰,۲۷۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۵,۸۷۰,۰۰۰ تومان

اتاق استاندارد
ALL صبحانه، ناهار، شام، میان وعده و نوشیدنی

هر نفر در اتاق دو تخته
۷,۸۹۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته
۹,۹۴۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۵,۸۷۰,۰۰۰ تومان

اتاق استاندارد
ALL صبحانه، ناهار، شام، میان وعده و نوشیدنی

هر نفر در اتاق دو تخته
۷,۸۹۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته
۹,۶۱۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۵,۸۷۰,۰۰۰ تومان

اتاق استاندارد با دید کناری دریا
ALL صبحانه، ناهار، شام، میان وعده و نوشیدنی

هر نفر در اتاق دو تخته
۷,۹۹۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته
۹,۷۱۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۵,۹۷۰,۰۰۰ تومان

اتاق استاندارد
UALL صبحانه، ناهار، شام، میان وعده و نوشیدنی ۲۴ ساعته

هر نفر در اتاق دو تخته
۸,۰۷۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته
۹,۸۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اتاق استاندارد با دید دریا
ALL صبحانه، ناهار، شام، میان وعده و نوشیدنی

هر نفر در اتاق دو تخته
۸,۰۷۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته
۱۰,۲۱۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۵,۹۵۰,۰۰۰ تومان

اتاق استاندارد با دید دریا
ALL صبحانه، ناهار، شام، میان وعده و نوشیدنی

هر نفر در اتاق دو تخته
۸,۲۳۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته
۱۰,۰۴۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۶,۰۶۰,۰۰۰ تومان

اتاق استاندارد با دید دریا
ALL صبحانه، ناهار، شام، میان وعده و نوشیدنی

هر نفر در اتاق دو تخته
۸,۲۴۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته
۱۰,۴۶۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۶,۰۲۰,۰۰۰ تومان

اتاق استاندارد
UALL صبحانه، ناهار، شام، میان وعده و نوشیدنی ۲۴ ساعته

هر نفر در اتاق دو تخته
۸,۳۵۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته
۱۰,۲۴۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۶,۰۸۰,۰۰۰ تومان

اتاق استاندارد
ALL صبحانه، ناهار، شام، میان وعده و نوشیدنی

هر نفر در اتاق دو تخته
۸,۴۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته
۱۰,۳۷۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۶,۰۸۰,۰۰۰ تومان

اتاق استاندارد
UALL صبحانه، ناهار، شام، میان وعده و نوشیدنی ۲۴ ساعته

هر نفر در اتاق دو تخته
۸,۷۳۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته
۱۰,۸۷۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۶,۲۱۰,۰۰۰ تومان

اتاق سلکت
UALL صبحانه، ناهار، شام، میان وعده و نوشیدنی ۲۴ ساعته

هر نفر در اتاق دو تخته
۸,۷۳۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته
۱۱,۶۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۶,۲۱۰,۰۰۰ تومان

خواهشمند است توجه فرمایید!

 • بیمه افراد بالای ۵۰ سال الزامی است و مبلغ آن جداگانه محاسبه و به نرخ تور کوش آداسی نوروز ۹۹ افزوده می گردد.
 • کلیه پروازها و هتل های تور کوش آداسی نوروز ۹۹ غیرقابل استرداد و غیرقابل تغییر می باشند.
 • پرداخت ۵۰% مبلغ تور کوش آداسی نوروز ۹۹ به عنوان علی الحساب در هنگام رزرو الزامی است.
 • معیار محاسبه کلیه نرخ های تور کوش آداسی نوروز ۹۹، پایین ترین نرخ ارزی بوده است و در صورت افزایش، مابه التفاوت نرخ لحاظ می شود.
 • نرخ تور کوش آداسی نوروز ۹۹ بر اساس پایین ترین نرخ ایرلاین می باشد،در صورت پر شدن این کلاس پروازی مبلغ تور افزیش می یابد.
 • در صورت مرفوضی ویزا و یا اعلام کنسلی از طرف مسافر شرایط ابطال قرارداد مطابق با مقررات سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و هزینه ها شامل خسارت بلیط + ویزا + هتل می باشد.
 • مسئولیت کنترل پاسپورت از لحاظ اعتبار و هر گونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر یا آژانس درخواست کننده می باشد و آژانس مسئولیتی در قبال کنترل پاسپورت نخواهد داشت.
 • در صورت دیپورت شدن مسافران در مقصد هیچگونه مسئولیتی به عهده آژانس نمی باشد و هیچگونه وجهی برگردانده نمی شود.

سوالات متداول درباره تور کوش آداسی نوروز ۹۹

 • برای سفر به ترکیه نیازی به ویزا ندارید و همراه داشتن اصل گذرنامه با حداقل ۶ ماه اعتبار از تاریخ پرواز کافیست.

 • هزینه تور کوش آداسی نوروز ۹۹ برای هر نفر از ۵,۷۳۰,۰۰۰ تومان شروع میشود.

  برای رزرو تور کوش آداسی نوروز ۹۹ با بهترین نرخ، با آفتاب تراول تماس بگیرید : ۰۲۱-۸۸۵۵۹۹۲۵

 • خدمات تور کوش آداسی نوروز ۹۹ شامل موارد زیر است:
  • بلیط رفت و برگشت ازمیر با هواپیمایی قشم ایر
  • ۶ شب اقامت در بهترین هتلهای کوش آداسی
  • ترانسفر فرودگاهی
  • یک گشت شهری رایگان
  • راهنمای فارسی زبان
  • بیمه مسافرتی سامان
  • کودک زیر ۲ سال ۶۹۰,۰۰۰ تومان
  • کودک ۲ تا ۶ سال بدون تخت ۴,۳۹۰,۰۰۰ تومان
  برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره تور کوش آداسی نوروز ۹۹ با آفتاب تراول تماس بگیرید : ۰۲۱-۸۸۵۵۹۹۲۵
 • در تور کوش آداسی نوروز ۹۹ از شهرهای ازمیر، کوش آداسی و Ozdere بازدید خواهیم کرد.