تور آنتالیا پرواز مستقیم سان اکسپرس ۳۱ خرداد و ۱ تیر (۶ شب و ۷ روز)

تور لارا

هتلخدماتهر نفر Doubleهر نفر Singleکودک با تخت

اتاق استاندارد
UALL صبحانه، ناهار، شام، میان وعده و نوشیدنی ۲۴ ساعته

۸,۹۵۰,۰۰۰ تومان۱۲,۶۰۰,۰۰۰ تومان۶,۴۷۵,۰۰۰ تومان

اتاق استاندارد
UALL صبحانه، ناهار، شام، میان وعده و نوشیدنی ۲۴ ساعته

۱۱,۹۲۰,۰۰۰ تومان۱۷,۴۶۰,۰۰۰ تومان۷,۹۶۰,۰۰۰ تومان

اتاق استاندارد
UALL صبحانه، ناهار، شام، میان وعده و نوشیدنی ۲۴ ساعته

۱۳,۰۴۵,۰۰۰ تومان۱۹,۳۰۰,۰۰۰ تومان۸,۵۲۵,۰۰۰ تومان

اتاق استاندارد
UALL صبحانه، ناهار، شام، میان وعده و نوشیدنی ۲۴ ساعته

۱۳,۱۷۵,۰۰۰ تومان۱۹,۵۱۵,۰۰۰ تومان۸,۵۹۰,۰۰۰ تومان

اتاق standard
UALL صبحانه، ناهار، شام، میان وعده و نوشیدنی ۲۴ ساعته

۱۳,۲۴۰,۰۰۰ تومان۱۹,۶۲۰,۰۰۰ تومان۸,۶۲۰,۰۰۰ تومان

اتاق استاندارد
UALL صبحانه، ناهار، شام، میان وعده و نوشیدنی ۲۴ ساعته

۱۳,۳۷۵,۰۰۰ تومان۱۹,۸۴۰,۰۰۰ تومان۸,۶۹۰,۰۰۰ تومان

اتاق استاندارد
UALL صبحانه، ناهار، شام، میان وعده و نوشیدنی ۲۴ ساعته

۱۳,۴۴۰,۰۰۰ تومان۱۹,۹۴۵,۰۰۰ تومان

اتاق استاندارد
UALL صبحانه، ناهار، شام، میان وعده و نوشیدنی ۲۴ ساعته

۱۳,۴۴۰,۰۰۰ تومان۱۹,۹۴۵,۰۰۰ تومان

اتاق standard
UALL صبحانه، ناهار، شام، میان وعده و نوشیدنی ۲۴ ساعته

۱۳,۴۴۰,۰۰۰ تومان۱۹,۹۴۵,۰۰۰ تومان۸,۷۲۰,۰۰۰ تومان

اتاق standard
UALL صبحانه، ناهار، شام، میان وعده و نوشیدنی ۲۴ ساعته

۱۳,۴۴۰,۰۰۰ تومان۱۹,۹۴۵,۰۰۰ تومان

اتاق استاندارد
UALL صبحانه، ناهار، شام، میان وعده و نوشیدنی ۲۴ ساعته

۱۳,۹۷۰,۰۰۰ تومان۲۰,۸۱۰,۰۰۰ تومان۸,۹۸۵,۰۰۰ تومان

اتاق استاندارد
UALL صبحانه، ناهار، شام، میان وعده و نوشیدنی ۲۴ ساعته

۱۸,۸۵۰,۰۰۰ تومان۳۲,۰۴۰,۰۰۰ تومان۱۱,۴۲۵,۰۰۰ تومان

تور بلک

هتلخدماتهر نفر Doubleهر نفر Singleکودک با تخت

اتاق استاندارد
ALL صبحانه، ناهار، شام، میان وعده و نوشیدنی

۶,۱۸۰,۰۰۰ تومان۸,۰۶۵,۰۰۰ تومان۵,۰۹۰,۰۰۰ تومان

اتاق استاندارد
UALL صبحانه، ناهار، شام، میان وعده و نوشیدنی ۲۴ ساعته

۱۲,۵۸۰,۰۰۰ تومان۱۹,۴۸۰,۰۰۰ تومان۸,۲۹۰,۰۰۰ تومان

اتاق استاندارد
ALL صبحانه، ناهار، شام، میان وعده و نوشیدنی

۱۲,۹۱۰,۰۰۰ تومان۱۹,۰۸۰,۰۰۰ تومان۸,۴۵۵,۰۰۰ تومان

اتاق standard
UALL صبحانه، ناهار، شام، میان وعده و نوشیدنی ۲۴ ساعته

۱۳,۳۷۵,۰۰۰ تومان۱۹,۸۴۰,۰۰۰ تومان۸,۶۹۰,۰۰۰ تومان

اتاق استاندارد
UALL صبحانه، ناهار، شام، میان وعده و نوشیدنی ۲۴ ساعته

۱۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان۲۰,۷۰۰,۰۰۰ تومان۸,۹۵۰,۰۰۰ تومان

اتاق استاندارد
UALL صبحانه، ناهار، شام، میان وعده و نوشیدنی ۲۴ ساعته

۱۴,۴۳۰,۰۰۰ تومان۲۱,۵۶۵,۰۰۰ تومان۹,۲۱۵,۰۰۰ تومان

اتاق استاندارد
UALL صبحانه، ناهار، شام، میان وعده و نوشیدنی ۲۴ ساعته

۱۴,۵۶۰,۰۰۰ تومان۲۱,۷۸۰,۰۰۰ تومان۹,۲۸۰,۰۰۰ تومان

اتاق standard
UALL صبحانه، ناهار، شام، میان وعده و نوشیدنی ۲۴ ساعته

۱۴,۷۶۰,۰۰۰ تومان۲۳,۲۸۰,۰۰۰ تومان۹,۳۸۰,۰۰۰ تومان

اتاق ُDSGN LAND
UALL صبحانه، ناهار، شام، میان وعده و نوشیدنی ۲۴ ساعته

۱۴,۸۹۰,۰۰۰ تومان۲۲,۳۲۰,۰۰۰ تومان

اتاق استاندارد
UALL صبحانه، ناهار، شام، میان وعده و نوشیدنی ۲۴ ساعته

۱۷,۵۳۰,۰۰۰ تومان۲۶,۶۴۰,۰۰۰ تومان۱۰,۷۶۵,۰۰۰ تومان

اتاق standard
UALL صبحانه، ناهار، شام، میان وعده و نوشیدنی ۲۴ ساعته

۱۷,۵۳۰,۰۰۰ تومان۲۹,۵۹۵,۰۰۰ تومان۱۰,۷۶۵,۰۰۰ تومان

تور Goynuk

هتلخدماتهر نفر Doubleهر نفر Singleکودک با تخت

اتاق استاندارد
ALL صبحانه، ناهار، شام، میان وعده و نوشیدنی

۸,۴۲۵,۰۰۰ تومان۱۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان۶,۲۱۵,۰۰۰ تومان

اتاق standard
ALL صبحانه، ناهار، شام، میان وعده و نوشیدنی

۹,۰۸۵,۰۰۰ تومان۱۳,۹۲۵,۰۰۰ تومان۶,۵۴۵,۰۰۰ تومان

اتاق استاندارد
UALL صبحانه، ناهار، شام، میان وعده و نوشیدنی ۲۴ ساعته

۹,۴۱۵,۰۰۰ تومان۱۴,۵۴۰,۰۰۰ تومان۶,۷۱۰,۰۰۰ تومان

اتاق استاندارد
UALL صبحانه، ناهار، شام، میان وعده و نوشیدنی ۲۴ ساعته

۹,۸۱۰,۰۰۰ تومان۱۵,۵۹۰,۰۰۰ تومان۶,۹۰۵,۰۰۰ تومان

اتاق استاندارد
UALL صبحانه، ناهار، شام، میان وعده و نوشیدنی ۲۴ ساعته

۱۰,۲۷۰,۰۰۰ تومان۱۶,۱۳۰,۰۰۰ تومان۷,۱۳۵,۰۰۰ تومان

تور بلدیبی

هتلخدماتهر نفر Doubleهر نفر Singleکودک با تخت

اتاق standard
ALL صبحانه، ناهار، شام، میان وعده و نوشیدنی

۹,۲۸۰,۰۰۰ تومان۱۴,۲۹۵,۰۰۰ تومان۶,۶۴۰,۰۰۰ تومان

اتاق استاندارد
ALL صبحانه، ناهار، شام، میان وعده و نوشیدنی

۱۰,۲۷۰,۰۰۰ تومان۱۵,۴۴۵,۰۰۰ تومان۷,۱۳۵,۰۰۰ تومان

اتاق استاندارد
UALL صبحانه، ناهار، شام، میان وعده و نوشیدنی ۲۴ ساعته

۱۰,۲۷۰,۰۰۰ تومان۱۶,۱۳۰,۰۰۰ تومان۷,۱۳۵,۰۰۰ تومان

اتاق استاندارد
ALL صبحانه، ناهار، شام، میان وعده و نوشیدنی

۱۴,۲۳۰,۰۰۰ تومان۲۵,۷۰۵,۰۰۰ تومان۹,۱۱۵,۰۰۰ تومان

تور آنتالیا

هتلخدماتهر نفر Doubleهر نفر Singleکودک با تخت

اتاق standard
ALL صبحانه، ناهار، شام، میان وعده و نوشیدنی

۶,۱۱۵,۰۰۰ تومان۷,۹۶۰,۰۰۰ تومان۵,۰۶۰,۰۰۰ تومان

اتاق استاندارد
ALL صبحانه، ناهار، شام، میان وعده و نوشیدنی

۶,۲۴۵,۰۰۰ تومان۸,۱۷۵,۰۰۰ تومان۵,۱۲۵,۰۰۰ تومان

اتاق استاندارد
UALL صبحانه، ناهار، شام، میان وعده و نوشیدنی ۲۴ ساعته

۹,۳۵۰,۰۰۰ تومان۱۳,۲۵۰,۰۰۰ تومان۶,۶۷۵,۰۰۰ تومان

اتاق استاندارد
UALL صبحانه، ناهار، شام، میان وعده و نوشیدنی ۲۴ ساعته

۱۳,۵۷۰,۰۰۰ تومان۲۰,۱۶۰,۰۰۰ تومان۸,۷۸۵,۰۰۰ تومان

تور Kadriye

هتلخدماتهر نفر Doubleهر نفر Singleکودک با تخت

اتاق استاندارد
BB صبحانه

۲۰,۸۳۰,۰۰۰ تومان۳۵,۷۱۵,۰۰۰ تومان۱۲,۴۱۵,۰۰۰ تومان

تور کمر

هتلخدماتهر نفر Doubleهر نفر Singleکودک با تخت

اتاق استاندارد
UALL صبحانه، ناهار، شام، میان وعده و نوشیدنی ۲۴ ساعته

۱۱,۵۹۰,۰۰۰ تومان۲۱,۰۶۰,۰۰۰ تومان۷,۷۹۵,۰۰۰ تومان

تور Dedeköy

هتلخدماتهر نفر Doubleهر نفر Singleکودک با تخت

اتاق استاندارد
ALL صبحانه، ناهار، شام، میان وعده و نوشیدنی

۷,۹۶۰,۰۰۰ تومان۱۱,۸۴۵,۰۰۰ تومان۵,۹۸۰,۰۰۰ تومان

تور بغازکنت

هتلخدماتهر نفر Doubleهر نفر Singleکودک با تخت

اتاق استاندارد
UALL صبحانه، ناهار، شام، میان وعده و نوشیدنی ۲۴ ساعته

۹,۸۷۵,۰۰۰ تومان۱۷,۳۲۰,۰۰۰ تومان۶,۹۴۰,۰۰۰ تومان

خواهشمند است توجه فرمایید!

  • بیمه افراد بالای 50 سال الزامی است و مبلغ آن جداگانه محاسبه و به نرخ تور آنتالیا پرواز مستقیم سان اکسپرس ۳۱ خرداد و ۱ تیر افزوده می گردد.
  • کلیه پروازها و هتل های تور آنتالیا پرواز مستقیم سان اکسپرس ۳۱ خرداد و ۱ تیر چارتر، غیرقابل استرداد و غیرقابل تغییر می باشند.
  • پرداخت 50% مبلغ تور آنتالیا پرواز مستقیم سان اکسپرس ۳۱ خرداد و ۱ تیر به عنوان علی الحساب در هنگام رزرو الزامی است.
  • معیار محاسبه کلیه نرخ های تور آنتالیا پرواز مستقیم سان اکسپرس ۳۱ خرداد و ۱ تیر، پایین ترین نرخ ارزی بوده است و در صورت افزایش، مابه التفاوت نرخ لحاظ می شود.
  • نرخ تور آنتالیا پرواز مستقیم سان اکسپرس ۳۱ خرداد و ۱ تیر بر اساس پایین ترین نرخ ایرلاین می باشد،در صورت پر شدن این کلاس پروازی مبلغ تور افزیش می یابد.
  • در صورت مرفوضی ویزا و یا اعلام کنسلی از طرف مسافر شرایط ابطال قرارداد مطابق با مقررات سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و هزینه ها شامل خسارت بلیط + ویزا + هتل می باشد.
  • مسئولیت کنترل پاسپورت از لحاظ اعتبار و هر گونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر یا آژانس درخواست کننده می باشد و آژانس مسئولیتی در قبال کنترل پاسپورت نخواهد داشت.
  • در صورت دیپورت شدن مسافران در مقصد هیچگونه مسئولیتی به عهده آژانس نمی باشد و هیچگونه وجهی برگردانده نمی شود.
اعتبار از ۲۱ خرداد تا ۳۱ خرداد
شروع قیمت از ۴,۰۳۰,۰۰۰ تومان
اعتبار از ۲۱ خرداد تا ۳۱ شهریور
شروع قیمت از ۲,۲۴۰,۰۰۰ تومان
اعتبار از ۲۵ خرداد تا ۳۱ شهریور
شروع قیمت از ۵,۶۰۰,۰۰۰ تومان