تور آنتالیا نوروز ۹۹ (۶ شب و ۷ روز)

آنتالیا نوروز ۹۹ با پرواز مستقیم سان اکسپرس

هتل
خدمات
دو تخته
یک تخته
کودک با تخت

اتاق standard
ALL صبحانه، ناهار، شام، میان وعده و نوشیدنی

هر نفر در اتاق دو تخته
۶,۹۱۵,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته
۸,۳۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۵,۸۶۰,۰۰۰ تومان

اتاق استاندارد
UALL صبحانه، ناهار، شام، میان وعده و نوشیدنی ۲۴ ساعته

هر نفر در اتاق دو تخته
۷,۴۴۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته
۸,۷۶۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۶,۱۲۰,۰۰۰ تومان

اتاق استاندارد
UALL صبحانه، ناهار، شام، میان وعده و نوشیدنی ۲۴ ساعته

هر نفر در اتاق دو تخته
۷,۶۴۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته
۹,۳۴۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۶,۲۲۰,۰۰۰ تومان

اتاق Elagant
UALL صبحانه، ناهار، شام، میان وعده و نوشیدنی ۲۴ ساعته

هر نفر در اتاق دو تخته
۷,۸۴۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته
۹,۶۶۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۶,۳۲۰,۰۰۰ تومان

اتاق استاندارد
UALL صبحانه، ناهار، شام، میان وعده و نوشیدنی ۲۴ ساعته

هر نفر در اتاق دو تخته
۷,۹۰۵,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته
۱۰,۰۷۵,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۶,۳۵۵,۰۰۰ تومان

اتاق استاندارد
UALL صبحانه، ناهار، شام، میان وعده و نوشیدنی ۲۴ ساعته

هر نفر در اتاق دو تخته
۸,۱۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته
۹,۷۵۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۶,۴۵۰,۰۰۰ تومان

اتاق استاندارد
UALL صبحانه، ناهار، شام، میان وعده و نوشیدنی ۲۴ ساعته

هر نفر در اتاق دو تخته
۸,۱۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته
۹,۷۵۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۶,۴۵۰,۰۰۰ تومان

اتاق استاندارد
UALL صبحانه، ناهار، شام، میان وعده و نوشیدنی ۲۴ ساعته

هر نفر در اتاق دو تخته
۸,۹۶۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته
۱۱,۴۵۵,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۶,۸۸۰,۰۰۰ تومان

اتاق استاندارد
UALL صبحانه، ناهار، شام، میان وعده و نوشیدنی ۲۴ ساعته

هر نفر در اتاق دو تخته
۹,۰۹۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته
۱۱,۲۳۵,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۶,۹۴۵,۰۰۰ تومان

اتاق استاندارد با دید کناری دریا
UALL صبحانه، ناهار، شام، میان وعده و نوشیدنی ۲۴ ساعته

هر نفر در اتاق دو تخته
۹,۱۶۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته
۱۱,۷۷۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۶,۹۸۰,۰۰۰ تومان

اتاق استاندارد با دید دریا
UALL صبحانه، ناهار، شام، میان وعده و نوشیدنی ۲۴ ساعته

هر نفر در اتاق دو تخته
۹,۳۵۵,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته
۱۲,۰۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۷,۰۸۰,۰۰۰ تومان

اتاق استاندارد
UALL صبحانه، ناهار، شام، میان وعده و نوشیدنی ۲۴ ساعته

هر نفر در اتاق دو تخته
۹,۴۲۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته
۱۲,۶۵۵,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۷,۱۱۰,۰۰۰ تومان

اتاق سوپریور
UALL صبحانه، ناهار، شام، میان وعده و نوشیدنی ۲۴ ساعته

هر نفر در اتاق دو تخته
۱۰,۴۱۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته
۱۳,۲۱۵,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۷,۶۰۵,۰۰۰ تومان

اتاق standard
UALL صبحانه، ناهار، شام، میان وعده و نوشیدنی ۲۴ ساعته

هر نفر در اتاق دو تخته
۱۰,۴۸۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته
۱۳,۳۱۵,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۷,۶۴۰,۰۰۰ تومان

اتاق standard
UALL صبحانه، ناهار، شام، میان وعده و نوشیدنی ۲۴ ساعته

هر نفر در اتاق دو تخته
۱۰,۴۸۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته
۱۳,۳۱۵,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۷,۶۴۰,۰۰۰ تومان

اتاق استاندارد
UALL صبحانه، ناهار، شام، میان وعده و نوشیدنی ۲۴ ساعته

هر نفر در اتاق دو تخته
۱۰,۴۸۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته
۱۳,۳۱۵,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۷,۶۴۰,۰۰۰ تومان

اتاق استاندارد
UALL صبحانه، ناهار، شام، میان وعده و نوشیدنی ۲۴ ساعته

هر نفر در اتاق دو تخته
۱۰,۴۸۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته
۱۳,۳۱۵,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۷,۶۴۰,۰۰۰ تومان

اتاق استاندارد
UALL صبحانه، ناهار، شام، میان وعده و نوشیدنی ۲۴ ساعته

هر نفر در اتاق دو تخته
۱۰,۸۷۵,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته
۱۳,۹۱۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۷,۸۴۰,۰۰۰ تومان

اتاق سوپریور با دید باغ
UALL صبحانه، ناهار، شام، میان وعده و نوشیدنی ۲۴ ساعته

هر نفر در اتاق دو تخته
۱۰,۸۷۵,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته
۱۳,۹۱۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۷,۸۴۰,۰۰۰ تومان

اتاق استاندارد
UALL صبحانه، ناهار، شام، میان وعده و نوشیدنی ۲۴ ساعته

هر نفر در اتاق دو تخته
۱۱,۰۷۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته
۱۴,۲۰۵,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۷,۹۳۵,۰۰۰ تومان

اتاق استاندارد
UALL صبحانه، ناهار، شام، میان وعده و نوشیدنی ۲۴ ساعته

هر نفر در اتاق دو تخته
۱۲,۰۶۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته
۱۵,۶۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۸,۴۳۰,۰۰۰ تومان

اتاق دلوکس لندویو
UALL صبحانه، ناهار، شام، میان وعده و نوشیدنی ۲۴ ساعته

هر نفر در اتاق دو تخته
۱۲,۳۹۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته
۱۷,۷۰۵,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۸,۵۹۵,۰۰۰ تومان

اتاق لاکچری
UALL صبحانه، ناهار، شام، میان وعده و نوشیدنی ۲۴ ساعته

هر نفر در اتاق دو تخته
۱۳,۳۸۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته
۱۸,۵۳۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۹,۰۹۰,۰۰۰ تومان

اتاق لاکچری
UALL صبحانه، ناهار، شام، میان وعده و نوشیدنی ۲۴ ساعته

هر نفر در اتاق دو تخته
۱۵,۰۳۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته
۲۰,۱۴۵,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۹,۹۱۵,۰۰۰ تومان

اتاق دلوکس
ALL صبحانه، ناهار، شام، میان وعده و نوشیدنی

هر نفر در اتاق دو تخته
۱۵,۷۶۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته
۲۳,۴۲۵,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۱۰,۲۸۰,۰۰۰ تومان

تور آنتالیا نوروز ۹۹ با قیمت باورنکردنی و خدمات عالی یکی از بهترین پیشنهادها برای گذراندن تعطیلات عید است. قیمت تور آنتالیا بسیار کمتر از تورهای مشابه است. در عین حال، خدماتی که در تور آنتالیا نوروز ۹۹ به مسافران ارائه می شود، قابل مقایسه با مقاصد مشابه نیست. گذراندن تعطیلات نوروز در ساحل زیبای دریای مدیترانه با امکانات و خدمات تور آنتالیا، شروع فوق العاده ای برای سال 98 خواهد بود. ده ها جاذبه توریستی آنتالیا در ایام نوروز آماده خدمت رسانی به گردشگران ایرانی هستند.

قبل از آنکه تور آنتالیا نوروز ۹۹ را رزرو کنید، ادامه این مطلب را بخوانید تا بیشتر با جزئیات آن آشنا شوید.

تور آنتالیا نوروز 98

پروازهای تور آنتالیا نوروز ۹۹

تور آنتالیا نوروز ۹۹ با پروازهای هواپیمایی ماهان، هواپیمایی سان اکسپرس، هواپیمایی اطلس و هواپیمایی قشم ایر برگزار می شود. پروازهای سان اکسپرس و اطلس مستقیما در آنتالیا فرود می آیند. اما پروازهای هواپیمایی ماهان و قشم ایر برای تور آنتالیا نوروز ۹۹ در فرودگاه دنیزلی به زمین می نشینند و به همین دلیل ارزان تر از پروازهای دیگر هستند.

تور آنتالیا نوروز 98

قیمت تور آنتالیا نوروز ۹۹ 

ارزان ترین تور آنتالیا نوروز ۹۹ با پروازهای ماهان انجام می شود. به علت فرود آمدن پروازهای هواپیمایی ماهان و قشم ایر در فرودگاه دنیزلی، تور آنتالیا نوروز ۹۹ با این پروازها، ارزان تر از پروازهای سان اکسپرس و اطلس است. اما قیمت بلیط هواپیما تنها بخشی از هزینه شما در یک تور است. اقامت در هتل، بخش دیگری از هزینه های شما را تشکیل می دهد. این که یک هتل 5 ستاره لوکس را انتخاب کنید، یا یک هتل سه ستاره، یا یک مهمانسرای معمولی یا... مشخص می کند که هزینه اقامت شما در تور آنتالیا چقدر خواهد بود. برای اطلاع از جزئیات قیمت ها و امکانت هتل ها به صفحه رزرو هتل در آنتالیا بروید. در مجله گردشگری هم بهترین هتل های آنتالیا را معرفی کرده ایم.

در ضمن درباره تورهای آنتالیا به یاد داشته باشید که کلیه تورها چارتر و غیر قابل استرداد می باشد و در صورت کنسلی کل پول سوخت می گردد. همچنین در زمان رزرو ۵۰%مبلغ تور دریافت می شود.

تور آنتالیا نوروز 98

آب و هوای آنتالیا در نوروز ۹۹ 

تور آنتالیا نوروز ۹۹ در بهترین شرایط آب و هوایی برگزار می شود. هوای آنتالیا در ایام نوروز ۹۹ بسیار معتدل و مطلوب است. هوای بهاری در کرانه های دریای مدیترانه، جذابیت بیشتری به شهر زیبای آنتالیا می دهد. در ایام نوروز دمای هوای آنتالیا بین 7 تا 21 درجه سانتیگراد در نوسان است و از میزان بارش ها کاسته می شود. آب و هوای متعادل آنتالیا، نوروز ۹۹ را به بهترین زمان برای گشت و گذار در این شهر تبدیل می کند. جزئیات آب و هوای آنتالیا را بخوانید.

تور آنتالیا نوروز 98

مدارک لازم برای تور آنتالیا نوروز ۹۹ 

برای این سفر نیازی به ویزا و تشریفات اداری ندارید. تنها مدرکی که برای تور آنتالیا لازم دارید، اصل پاسپورت معتبر ایرانی است. توجه کنید که پاسپورت شما از زمان پرواز حداقل 6 ماه اعتبار داشته باشد. در ضمن، یادتان باشد که وظیفه کنترل پاسپورت مسافر از بابت هر گونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر است.

 

 

خواهشمند است توجه فرمایید!

  • بیمه افراد بالای ۵۰ سال الزامی است و مبلغ آن جداگانه محاسبه و به نرخ تور آنتالیا نوروز ۹۹ افزوده می گردد.
  • کلیه پروازها و هتل های تور آنتالیا نوروز ۹۹ غیرقابل استرداد و غیرقابل تغییر می باشند.
  • پرداخت ۵۰% مبلغ تور آنتالیا نوروز ۹۹ به عنوان علی الحساب در هنگام رزرو الزامی است.
  • معیار محاسبه کلیه نرخ های تور آنتالیا نوروز ۹۹، پایین ترین نرخ ارزی بوده است و در صورت افزایش، مابه التفاوت نرخ لحاظ می شود.
  • نرخ تور آنتالیا نوروز ۹۹ بر اساس پایین ترین نرخ ایرلاین می باشد،در صورت پر شدن این کلاس پروازی مبلغ تور افزیش می یابد.
  • در صورت مرفوضی ویزا و یا اعلام کنسلی از طرف مسافر شرایط ابطال قرارداد مطابق با مقررات سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و هزینه ها شامل خسارت بلیط + ویزا + هتل می باشد.
  • مسئولیت کنترل پاسپورت از لحاظ اعتبار و هر گونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر یا آژانس درخواست کننده می باشد و آژانس مسئولیتی در قبال کنترل پاسپورت نخواهد داشت.
  • در صورت دیپورت شدن مسافران در مقصد هیچگونه مسئولیتی به عهده آژانس نمی باشد و هیچگونه وجهی برگردانده نمی شود.

سوالات متداول درباره تور آنتالیا نوروز ۹۹